Ladín - 7103_011_04_01482 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Konice

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7103_011_04_01482
  Kód obce 589624
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0011.04 Ladín 01482 14826
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci se datuje rokem 1351. Obec Ladín patří pod Konici, žije v ní v současnosti okolo 80 obyvatel a tento stav bude zřejmě ve výhledu klesat. V obci se neuvažuje s rozvojem obce, podnikatelské aktivity jsou zde individuální, bytová výstavba se uvažuje rovněž individuální. V obci je jen minimální občanská vybavenost, mimo obchodu zde není ani pošta, škola, či zdravotní středisko. Z pohledu infrastruktury je zde vybudován vodovod, buduje se plyn a do výhledu je uvažováno s vybudováním kanalizace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 89 89 89 77 75 73 71
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 89 89 89 77 75 73 71
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   85 85 85 77 75 73 71
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Hlavním zdrojem vody je jímací území Hvozd s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1. Voda z ČS Hvozd je dopravována výtlačným řadem do VDJ Ponikev 1 x 250 m3, max.hl. 550,62 m n.m. odkud je výtlačným řadem PVC DN 100 - 150, celkové délky 1 564 m dopravena voda do VDJ Ladín 2 x 150 m3, max.hl. 487,50 m n.m. Tento výtlačný řad je současně i zásobovacím řadem pro obec Ladín a je na něj napojena rozvodná síť v obci Ladín. Rozvodná vodovodní síť je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z LT a PVC DN 80 – 150. Celková délka rozvodné sítě v obci je 1 640 m. Je na ni vybudováno 49 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Ladín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,45 m3/den a na další dny je to 1,35 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části Konice Ladíně je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300 v délce cca 1 950 m, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec do Čistírny odpadních vod Jesenec.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa