Seč - 7103_012_03_08461 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lipová

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK 7103_012_03_08461
  Kód obce 589691
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0012.03 Seč 08461 84611
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nejstarší písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1379. Obec Seč leží cca 20 km západoseverozápadně od Prostějova. V obci nenalezneme ani školu, není zde však ani zdravotní středisko, či pošta. Obec má vybudován vodovod a plyn. Do výhledu se v obci neuvažuje s rozvojem obce v podobě bytové výstavby, či podnikatelských aktivit, tyto probíhají individuelně. S ohledem na stávající vývoj v počtu obyvatel se uvažuje s mírným poklesem počtu obyvatel. V obci je postaveno 10 rekreačních chalup a 210 chat s cca 300 dočasně pobývajícími obyvateli – rekreanty, což dává obci ráz rekreačního sídla.
   Administrativně spadá obec pod správu OÚ Lipová.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 101 101 101 81 80 79 76
   přechodně bydlící 300 300 300 300 300 300 300
   celkem 401 401 401 381 380 379 376
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   349 349 349 300 300 300 300
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Křemenec. Hlavním zdrojem vody jsou vrty na jímacím území Lipová. V době sucha a nedostatku vydatnosti vodního zdroje Lipová je možné posílení zásobování vodovodní sítě v obci ze skupinového vodovodu, a to přívodem vody do VDJ Lipová 1 x 250 m3, max.hl. 611,00 m n.m. z přívodního řadu PVC DN 100, délky 2 236 m z obce Labutice (řad je zásoben z VDJ Labutice 2 x 50 m3 , max.hl. 591,50 m n.m). Z jímacího území Lipová je přes čerpací stanicí Lipová dopravována voda výtlačným řadem PVC DN 100, délky 1 425 m do VDJ Lipová 1 x 250 m3 . Z tohoto VDJ je zásobována obec Hrochov a z obce Hrochov je výtlačným řadem PVC DN 100, délky 946 m přivedena voda do VDJ – P.K. Seč 1 x 50 m3 , max. hl. 566,70 m n.m., kde dochází k přerušení tlaku vody a gravitací z tohoto vodojemu je zásobena obec Seč. Rozvodná síť je provedena s koncovými větvemi a je zásobena v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná síť je vybudována z PVC DN 80 – 100, celková délka rozvodné sítě je 1 946 m a je na ni vybudováno 55 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Seč není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,50 m3/den a na další dny je to 1,50 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Seč je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 650 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyůstěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena malá balená čistírna odpadních vod (250 EO).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa