Dětkovice - 7103_013_02_08845 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Ludmírov

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7103_013_02_08845
  Kód obce 589705
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0013.02 Dětkovice 08845 88455
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dětkovice se nachází v přírodním parku Kladecko na Prostějovsku a je vzdálena od Prostějova cca 26 km severozápadně. Obec Ludmírov spolu s obcemi Dětkovice, Milkov, Ospělov a Ponikev zabírají plochu 1503 ha. V letech 2004 – 2006 proběhla plynofikace všech zmíněných obcí. Obec Dětkovice nemá ani školu, poštu, či zdravotní středisko. Z pohledu vybudované infrastruktury je zde vodovod, který provozuje obec. Kanalizace zde zatím není, ale obec uvažuje o jejím vybudování, problémem její realizace je dle sdělení obce nedostatek financí. V obci je zaznamenán růst podnikatelských aktivit pouze individuální, rovněž tak bytová výstavba, proto se očekává setrvalý stav v počtu obyvatel této obce ve výhledovém období. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Ludmírov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 47 47 47 50 44 43 42
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 47 47 47 50 44 43 42
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 40 40 45 40 39 38
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku i provozu obce Ludmírov. Vodovod v obci byl dokončen v roce 1973, v roce 2003 byla provedena změna systému zásobování obce vodou a rozvodná vodovodní sít v obci byla napojena na vodovod Kladky. Byl vybudován přívodní řad PVC DN 80, délky 363 m do obce Dětkovice, který je napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 100 z Kladek (zdrojem vody je VDJ Kladky). Rozvodná vodovodní síť v obci Dětkovice je z PVC DN 80, celkové délky 640 m.Na vodovodní síti je vybudováno 12 vodovodních přípojek a napojeno je přes 40 trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec zatím v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Dětkovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   0,25 m3/den a na další dny je to 0,75 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Dětkovice je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 350 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena ČS, která zajistí dopravu OV do kanalizační sítě v obci Kladky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa