Maleny - 7103_019_02_15653 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Stražisko

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7103_019_02_15653
  Kód obce 590070
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0019.02 Maleny 15653 156531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Maleny mají svoji historii datující se od roku 1379. Obec je rozprostřena na 355 ha severozápadně cca 15 km od Prostějova.Obec je položena v nadmořské výšce 407 m. Z pohledu občanské vybavenosti v obci nenalezneme školu, není zde však ani školka, dále zde není pošta ani zdravotní středisko. V obci je vybudován plyn a vodovod, kanalizace dosud vybudována není. Do výhledu se neuvažuje s bytovou výstavbou, tato bude pouze individuální. V obci lze očekávat do výhledu setrvalý stav v počtu obyvatel.Administrativně spadá obec pod správu OÚ Stražisko.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 150 150 150 110 116 116 117
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 150 150 150 110 116 116 117
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 90 96 96 97
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovd. V roce 2008 bylrealizován přivaděč z obce Přemyslovice a přívodní řad do místní části Maleny. Vodovod je tak napojen na SV Pomoraví.
   Vodovodní přivaděč z Přemyslovic:
   Celková délka - 1 234,67 m
   Materiál - PE DN 100 mm v délce 1 084,42 m a PE DN 80 mm v délce 150,19 m
   Přívodní řad v obci:
   Celková délka - 1 815,55 m
   Materiál - PE dn 100 mm v délce 1 686,28 mm a PVC DN 100 mm v délce 129,27 m
   Zdroj vody - vodovod v obci Přemyslovice
   V roce 2012 byla dokončena stavba rozvodné vodovodní sítě a vodojemu. Celková délka rozvodných vodovodních řadů v Malenách je 1 300 m. Vodojem má objem 2 x 50 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Maleny není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě zhoršení kvality nebo omezení dodávky pitné vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,75 m3/den a na další dny je to 2,25 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Maleny je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 350 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub a je vyústěna do místního potoka Romže.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec Strážisko, kde je navržena společná čistírna odpadních vod (400 EO) - klasická ČOV (mechanicko – biologická). Vyčištěné OV z obcí Maleny a Strážisko budou vyústěny do potoka Romže.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa