Šubířov - 7103_021_01_16415 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Šubířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7103_021_01_16415
  Kód obce 590096
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0021.01 Šubířov 16415 164151
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šubířov lze najít mezi obcemi Konice a Jaroměřice, první zmínka o obci je z roku 1710 a obec se rozprostírá na ploše 252 ha v nadmořské výšce 564 m. V obci nenalezneme ani školu, je zde jen mateřská školka, dále zde není ani pošta, či zdravotnické středisko.Obec má vybudován vodovod a plyn. Kanalizace je zde jen dešťová, plánuje se výstavba splaškové kanalizace. V obci je evidováno okolo 30 podnikatelských subjektů. Bytová výstavba se očekává jen individuální, rodinné domy. Do výhledu se očekává mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 209 212 215 191 189 183 177
   přechodně bydlící 64 64 64 64 64 64 64
   celkem 273 276 279 255 253 247 241
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   269 272 275 250 248 242 236
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce, provozovatelem je společnost M.I.S. spol. s r.o. Protivanov. Vodovod se zdroji na západně obce v lokalitě u lesa „Loupežník“ a vodojemem Skalky (50 m3) byl vybudován na přelomu 50. a 60. let. Zdrojem vody jsou kopané studny hl.4 m a 6 m, o celkové vydatnosti 15 m3/den (cca 0,2 l/s-1) nalézající se na hranici k.ú. Šubířov a Jaroměřice. Z těchto studní se voda čerpá přes 2 ČS (60 l/min) přívodními potrubími do VDJ Skalky, max.hl. 600 m n.m. a odtud se gravitací zásobuje rozvodná síť v obci. Přívodní řady jsou vybudovány z LT 100, délky 300 m a PVC DN 100 délky 800 m. Rozvodná vodovodní síť je vybudována z LT DN 100, celkové délky 2 500 m. V letech 1990, 2006 a 2010 proběhla pokládka nového vodovodního potrubí. Protože se obec v letních měsísích často potýkala s nedostatečnou kapacitou zdrojů, byl v roce 2001 vybudován poblíž VDJ Skalky posilový vrt hl. 78 m, kapacity 0,25-0,3 l/s. V roce 2010 byl vedle starého vodojemu vybudován nový VDJ (2x50m3) s úpravnou vody a ATS. V roce 2011 byl vedle VDJ vybudován druhý záložní zdroj (p.č. 2226 v k.ú. Šubířov) hl. 100 m s vydatností 0,4-0,5 l/s, čímž by měly být vyřešeny potíže se suchem v letních měsících.Na rozvodné síti je 140 domovních vodovodních přípojek ze kterých je zásobeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován i do budoucna.
   V řešeném období bude dokončena výměna původního vodovodního potrubí v úseku mezi OÚ a Slámovou louží.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Šubířov není uvažován nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodní sítě : v průběhu řešeného období do r. 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,10 m3/den a na další dny je to 3,30 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 189
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Šubířov nemá v současné době vybudovanou soustavnou kanalizační síť a odpadní vody jsou z jednotlivých objektů svedeny do bezodtokových jímek na vyvážení nebo septiků, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace a bez předčištění jsou vypouštěny do místní vodoteče. Povrchové vody jsou odváděny dílčími stokami do recipientu.
   Technický stav stokové sítě je pro odvádění splaškových vod nevhodný. Kanalizace je ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru obce se s výstavbou kanalizace a ČOV neuvažuje.
   Po roce 2030 se uvažuje s využitím stávající kanalizace (po doplnění a rekonstrukci) jako jednotné (doplnění a oprava 1 600 m) a s vybudováním vlastní mechanicko biologické ČOV (pro 300 EO).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po 2030 (příp. před 2030 – dle finančních možností)
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa