Dolní Nětčice - 7104_002_01_02986 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dolní Nětčice

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK 7104_002_01_02986
  Kód obce 569259
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0002.01 Dolní Nětčice 02986 29866
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dolní Nětčice leží ve středu kraje zvaného Záhoří, rozprostírajícího se mezi Hanou, Valašskem a Hostýnskými vrchy. Náleží k mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Rozprostírá se ve výšce 265 - 277 m n.m.Katastr obce čítá 428 ha. Celou obcí protéká Dolnonětčický potok, pramenící pod vrchem Maleník. První zmínka o obci pochází z roku 1384.
   V obci je vodovod, plynovod, kanalizace, elektrické vedení a telefonní rozvody.
   V obci je evidováno okolo 35 podnikatelských subjektů.
   Obec má vybudován vodovod, plyn a dešťovou kanalizaci. Splašková kanalizace s napojením na ČOV zde zatím není vybudována. V obci se do výhledu neuvažuje s nárůstem v počtu obyvatel, spíše s poklesem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 296 293 290 255 247 238 230
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 306 303 300 265 257 248 240
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   230 230 230 239 231 223 216
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i ve správě Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Záhoří se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice 1x200 m3, max. hlad. 363,50 m n.m. Odtud je gravitačním řadem PVC 160 přivedena voda do věžového vodojemu Horní Nětčice 1x200 m3, max. hlad. 348,48 m n.m. Z tohoto vodojemu je obec gravitačně zásobena.
   Stáří a stav vodovodu: 1975
   Materiál a profil hlavních řadů: LIT DN100 a PE DN50 až DN100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V návaznosti na územní plán obce je uvažováno s výstavbou RD a s tím související rozšíření vodovodní sítě. Rozšíření sítě bude provedeno z PVC DN 80, celkové délky 100 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Dolní Nětčice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro rozvojové lokality dle návrhu ÚP. Časový harmonogram výstavby je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 216
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí Dolní Nětčice protéká Dolnonětčický potok, do něhož se v intravilánu obe napojují další přítoky. V obci hospodaří zemědělské družstvo.
   Kanalizace v obci byla budována ve dvou časových úrovních - je zde kanalizace stará (předpokládáme 50 let) a novější (stáří cca 10 let). Do dešťové kanalizace je napojena část obyvatel přes septiky, část ob. Má jímky k vyvážení.
   Stávající kanalizace DN 400 – 500 je celkové délky cca 3 400m. Kanalizace není ukončena ČOV.
   Potok protékající obcí má velmi malý spád a stávající výustě do tohoto potoka jsou i v době menších průtoků v potoce téměř pod vodou.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je navrženo vybudovat novou splaškovou kanalizační síť (DN 250 - 300) a pod obcí (na obecním pozemku) čistírnu odpadních vod, která bude sloužit i pro obec Horní Nětčice. Je navržen biologický rybník.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 2 450 m
   ČOV (540 EO) – biologický rybník 81,0 m3/d

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: dle finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 000,0 15 000,0

  Mapa