Skoky - 7104_003_02_15348 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dolní Újezd

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7104_003_02_15348
  Kód obce 513199
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0003.02 Skoky 15348 153486
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skoky je nedílnou součástí obce Dolní Újezd. V obci žije v současnosti cca 300 obyvatel, je zde zaznamenáván růst individuálních podnikatelských aktivit, růst individuální výstavby rodinných domků a očekává se i mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 291 293 295 378 385 393 400
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 291 293 295 378 385 393 400
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   285 287 289 370 377 385 392
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku obce a je provozovaný VaKem Přerov, a. s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do vdj. Moravská Brána. Z vdj. Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci vdj. Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Z tohoto vodojemu je voda čerpána do vodojemu Loučka, obsahu 250 m3, max. hladina 345,00 m n.m. Z vodojemu Loučka je gravitačně zásobena přes vodovodní síť v obci Bohuslávky, obec Dolní Újezd s vdj. 1x100 m3 s max. hladinou 317,60 m.n.m. ČS umístěná ve vdj Dolní Újezde slouží k plnění vdj Staměříce s akumulací 250 m3 s max. hladinou 409,95 m.n.m. a následně jsou gravitačně zásobovány obce Skoky a Staměřice.
   Stáří a stav vodovodu: 1968 – 1971 rozvodné sítě, 1998 – vodovodní přivaděč
   Materiál a profil hlavních řadů: LT 150, PVC 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Ve výhledu se uvažuje s postupnou rekonstrukcí celé vodovodní sítě v obci.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Skoky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodní sítě –po roce 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 377 385 392
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Severovýchodní část obce leží ve vnějším PHO vodního zdroje - 2. stupně.
   Místní část Skoky má stávající jednotnou kanalizační síť DN 400 vyústěnou jedinou výustí do strže pod obcí. Část stávající kanalizace ve Skokách (kanalizace v silnici I/35) je ve velmi dobrém technickém stavu. Do této kanalizace jsou napojeny předčištěné splaškové odpadní vody ze septiků, část obyvatel má jímky na vyvážení. Kanalizace není ukončena ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 3 060 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na odkanalizování obce je zpracována projektová dokumentace, která řeší doplnění splaškové kanalizace v Dolním Újezdě a Skokách a výstvbu nové kanalizace ve Staměřicích. Bude tak možné splaškové vody, případně i oddělené dešťové vody z těchto obcí odvádět pomocí stávající čerpací stanice v Dolním Újezdě čerpací stanice na stávající čistírnu odpadních vod v Lipníku nad Bečvou, kde budou následně čištěny a vypouštěny do recipientu. Projektovaná kanalizace se napojí na jednotnou stávající kanalizaci v Dolním Újezdě, která je zaústěna do čerpací stanice v jihovýchodní části Dolního Újezda v blízkosti areálu
   zemědělského družstva. Projektová dokumentace celkem zahrnuje vybudování 5018,5 metrů gravitačních stok a celkem 1057 metrů výtlačného potrubí z navržených čerpacích stanic. K oddělení dešťových vod jsou navrženy typové oddělovací komory. Na kanalizaci budou osazeny tři čerpací separační stanice a k nim tři přípojky NN. Jedna čerpací stanice je na k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, dvě pak na k.ú. Staměřice.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do 2020
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 510,0 26 000,0 29 510,0

  Mapa