Jezernice - 7104_006_01_05940 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jezernice

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7104_006_01_05940
  Kód obce 556998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0006.01 Jezernice 05940 59404
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1353. Obec Jezernice leží mezi obcemi Slavíč a Lipník nad Bečvou, rozprostírá se na ploše 928 ha a leží v nadmořské výšce okolo 259 m. V obci Jezernice nalezneme Železniční viadukt z roku 1847 se 42 oblouky - restaurovaný na 160 km/hod.
   V obci nalezneme téměř plnou občanskou vybavenost, je zde základní škola pro 1 – 5 ročník, mateřská škola, pošta, sportovní hříště apod. Obec má vybudován vodovod, plyn. V letech 2014 - 2015 byla v části obce vybudována splašková kanalizace o délce hlavních stok 3 347 m zakončená na ČOV EO 800. ,
   Je zde zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry, v obci je evidováno okolo 100 podnikatelských subjektů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 673 674 675 648 639 633 627
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 673 674 675 648 639 633 627
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   650 650 650 646 637 631 625
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku a je i provozovaný VaKem Přerov, a. s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Obec Jezernice je gravitačně zásobena z přivaděče DN300.
   Bylo zachováno funkční napojení na skupinový vodovod Podhoří, v současné době není zásobní řad z prameniště Peklo využíván. Zdrojem SV Podhoří je prameniště Peklo, kde je voda upravovaná a jde samostatným gravitačním řadem do vodojemu Podhoří 1x40 m3 s max. hladinou 368,50 m n.m a do vodojemu Jezernice 1x100 m3 s max. hladinou 293,45 m n.m. ,který je v současné době mimo provoz.
   Osada Familie má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojený na skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou. Veřejný vodovod je v majetku obce a je provozován VaKem Přerov, a.s.
   Stáří a stav vodovodu: 1986 - 1991, prameniště Peklo z r.1931
   Materiál a profil hlavních řadů: PE 50,80 , TLT 100, PVC 100, 150

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V roce 2016 byl vybudován nový vodovodní řad pro 6 rodinných domů o délce 115 m. Obec v řešeném období uvažuje s rozšířením stávajícího vodovodu. Jedná se o vybudování nové vodovodní sítě pro lokalitu bydlení v délce 1210 m v profilu DN 80.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Jezernice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se uvažuje s rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky vody z vodovodu budou obyvatelé zásobováni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Jezernice v době krizového zásobování je na první dva dny 3,5 m3/d. Na další dny je to 10,0 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 646 637 631 625
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V letech 2014 – 2015 byla vybudována nová splašková gravitační kanalizace potrubí PP DN 250-400, v celkové délce 4 932 m, včetně přípojek. Kanalizace v Jezernici je zakončena mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 800 EO s předřazenou ČS. Výust vede do vodního toku Jezernice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se plánuje vybudování dalších částí splaškové kanalizace: stoka o délce 1070 m, která nahradí jednotnou kanalizaci, stoky v severovýchodní části obce o celkové délce 530 m, doplnění splaškové kanalizace v lokalitě „Famílie“ DN 250 v délce 1143 m zakončené na ČS v nejnižším místě systému. Splašky budou čerpány DN 80 930 m na ČOV Jezernice, která má dostatečnou kapacitu.
   Další plánované rozšíření splaškové kanalizace v obci Jezernice představuje . odkanalizování nových ploch pro bydlení v délce 1200 m v profilu DN 200 – 250.

   Časový harmonogram
   Termíny výstavby jsou závislé na projekční a stavební připravenosti daných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 25 230,0 25 230,0

  Mapa