Hranice VI-Valšovice - 7101_008_06_41441 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hranice

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7101_008_06_41441
  Kód obce 513750
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0008.06 Hranice VI-Valšovice 41441 414417
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci je z roku 1331. Obec Valšovice leží nad lázeňskou obcí Teplice nad Bečvou. Jde o malou obec u města Hranic s minimální občanskou vybaveností, kterou využívají občané Valšovic v Hranicích. Poštu, školu ani zdravotní zařízení zde nemají. V obci je evidováno několik podnikatelských subjektů. Obec má vybudován vodovod, splašková kanalizace zde není.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 145 148 150 150 130 129 126
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 145 148 150 150 130 129 126
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   110 113 115 144 125 124 124
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Záhoří se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice, obsahu 1x200 m3, max. hladina 363,50 m n.m., odkud jde voda přes přečerpací stanici Paršovice do věžového vodojemu Valšovice, obsahu 1x100 m3, max. hladina 427,60 m n.m. Z tohoto vodojemu je městská část Valšovice gravitačně zásobena.
   Materiál a profil hl. řadů: PVC DN80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Valšovic není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m3/den a na další dny je to 2,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   145 148 150 126 109 109 106
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Valšovicemi protéká místní vodoteč - levostranný přítok Opatovického potoka.
   Valšovice mají vybudovanou kompletní jednotnou kanalizační síť DN 400, která kromě dešťových vod odvádí i splaškové odpadní vody z domácností.
   V letech 2016-2017 byla realizována nová čistírna odapdních vod, která nahradila biologický septik Sm 10, který byl umístěn na konci kanalizační sítě. Pro bezpečné odvedení dešťových přívalů byla před septikem vybudována odlehčovací komora, která zůstala zachována. Kanalizace a septik byly vybudovány v letech 1968-72. Rozbory vyčištěné vody vykazovaly špatnou účinnost čištění biologického septiku, proto Město Hranice realizovalo v místě stávajícího septiku novou čistírnu odpadních vod, která byla navržena na kvalitu vypouštěných odpadních vod dle BAT
   Stávající septik byl rekonstruován a byla do něj umístěna čistírna odpadních vod pro 200 EO. Jde o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s řízenou nitrifikací, denitrifikací a simultánní aerobní stabilizaci kalů. Základem biologického stupně je biologický reaktor USBF v kombinaci s pevnými bionosiči. Tento reaktor sdružuje všechny procesy biologického čištění vody, včetně separace aktivovaného kalu. Separační prostory využívají k separaci fluidní filtraci a jsou vloženy do aktivačního prostoru, který je rozdělen na jednotlivé sekce vzájemně propojené do uzavřeného cirkulačního okruhu.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě DN 400 1 000 m
   ČOV

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Valšovice zůstane zachováno i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa