Lipník n/B VI-Loučka - 7104_009_04_41449 - stav 5. 12. 2022

 1. Obec

  Lipník nad Bečvou

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7104_009_04_41449
  Kód obce 514705
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0009.04 Lipník nad Bečvou VI-Loučka 41449 414492
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o obyvatelstvem početně malou obec u města Lipník nad Bečvou. Popis obecní části je uveden společně u obce Lipník nad Bečvou, jejíž občanské vybavenosti tato obecní část plně využívá. Loučka administrativně spadá pod městský úřad v Lipníku nad Bečvou.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 470 475 480 203 470 460 460
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 470 475 480 203 470 460 460
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   456 458 460 183 180 177 187
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Z tohoto vodojemu je voda čerpána do vodojemu Loučka, obsahu 250 m3, max.
   hladina 345,00 m n.m. Z vodojemu Loučka je gravitačně zásobena městská část Loučka a SV Bohuslávky – D. Újezd, Skoky a Staměřice.
   Stáří a stav vodovodu: 1973 - 1974, po generální opravě


  3. Vodovody – popis návrhového stavu   Dle územního plánu je předpokládaná výstavba rodinných domků, která si vyžádá rozšíření vodovodní sítě PVC DN 80. Výhledově je uvažováno s rozšířením rozvodné vodovodní sítě dle ÚP v celkové délce asi 400 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Loučka není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro rozvojové lokality dle návrhu ÚP. Časový harmonogram výstavby je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 7,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 460
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Loučka protéká Loučský potok, který je ve správě Povodí Moravy.
   V Loučce nejsou produkovány technologické vody.
   V Loučce je stávající jednotná kanalizace vybudovaná z železobetonových trub DN 300 - 600, do níž je napojeno přes septiky 70 % obyvatel, 30 % obyvatel má jímky na vyvážení. Kanalizace byla vybudována kolem roku 1975.
   Kanalizace v obci Loučka není ukončena na ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutno zajistit čištění OV na ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 4 450 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace v městské části bude doplněna novým kanalizačním přivaděčem DN 600, který odvede veškeré odpadní vody na jižní okraj Loučky, kde je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Dále je uvažováno s výstavbou nové kanalizace v prostoru plánované výstavby rodinných domků.
   Stávající kanalizační síť bude vzhledem ke špatnému technickému stavu nutno v celém rozsahu rekonstruovat.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 650 m
   délka kanalizačního přivaděče DN 600 300 m
   délka rekonstruované kanalizační sítě 1 720 m
   ČOV (550 EO) 80,0 m3/d

   Aktualizace 2022

   Vzhledem k typu území je uvažováno s likvidací odpadních vod na ČOV Lipník nad Bečvou. Je předpokládáno s realizací 233 kanalizačních přípojek. 

   Nová gravitační splašková kanalizace bude ukončena čerpací stanicí, odtud je navržený splaškový výtlak ukončený za podchodem pod železnicí v Lipiníku nad Bečvou. Zde bude přecházet opět do gravitační kanalizace a propojí se na stávající kanalizaci. Odpadní voda bude čištěna na ČOV Lipník nad Bečvou. Gravitační kanalizace je navržena DN 250 v délce cca 3,6 km, výtlak DN 100 mm je navržen v délce cca 2,3 km.


   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV : po 2030 (příp. před 2030 – dle finančních možností)
   Rekonstrukce kanalizace: po dle projektové připravensti a finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Kanalizace: 31,466 mil Kč.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  700,0 31 466 000 000,0 31 466 000 700,0

  Mapa