Kadeřín - 7105_003_07_07202 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bouzov

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7105_003_07_07202
  Kód obce 500861
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0003.07 Kadeřín 07202 72028
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Kadeřín leží v západním výběžku okresu Olomouc, západně od města Litovel. Bouzovsko se rozkládá na severním okraji Drahanské vysočiny. Území je mimo dosah hlavních dopravních tras a železnice. Sídlem protéká Blažovský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 445-465 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 25 25 25 24 22 21 20
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 25 25 25 24 22 21 20
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 15 17
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Jeřmaň není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malé sídlo, kde jsou obyvatelé vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Dle sdělení zástupce obce nejsou v této lokalitě problémy s těmito vodními zdroji.
   Nad obcí se nachází jímací území Kadeřín o celkové vydatnosti 1,0 l/s, které slouží pro zásobování pitnou vodou obce Bouzov (přívodní řad DN 100 dopravuje vodu ze zdrojů do zemního VDJ Bouzov 90 m3 ).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování sídla Kadeřín vodou zůstane zachováno i do budoucna. OÚ Bouzov neuvažuje v dohledné době s výstavbou veřejného vodovodu. Pokud by byl v této lokalitě o vodovod zájem, jeví se jako nejvýhodnější řešení napojení na přívodní řad DN 100 ze zdrojů Kadeřín do VDJ Bouzov 90 m3 (max. hl. 459,00). Rozvodná vodovodní síť v obci pak bude celkové délky asi 1 100 m v profilech DN 50 - 80. Tento návrh vychází ze zpracované studie Aquatis Brno 12/95.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V místní části Kadeřín není uvažováno s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu. Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V místní části Kadeřín není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní. Minimální potřeba vody v době krizového zásobování je pro místní část Kadeřín na první dva dny 0,13 m3/d. Na další dny 0,375 m3/d. Pro celou obec Bouzov je min. potřeba vody na první dva dny je 7,5 m3/d. Na další dny je 22,2 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 20
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Kadeřín není vybudovaná žádná kanalizace. Stávající usedlosti mají vybudovány septiky popř. jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím na plánovaný rozvoj sídelního útvaru a s přihlédnutím na existenci prameniště pitného vodovodu v těsné blízkosti zástavby, bude vybudována soustavná splašková kanalizace. V první etapě bude splašková kanalizace ukončena centrální jímkou na vyvážení o objemu 18 m3. Stav hladiny v jímce bude prostřednictvím signálu GSM signalizován na centrální ČOV Jeřmaň. Jímka bude pravidelně (cca 1 x týdně) vyvážena na centrální ČOV Jeřmaň.
   Ve druhé etapě bude jímka doplněna o čerpadlo a kanalizační výtlak na centrální ČOV Jeřmaň.

   Časový harmonogram
   První etapa - výstavba splaškové kanalizace s centrální jímkou na vyvážení: po roce 2025
   Druhá etapa - napojení na centrální ČOV kanalizačním výtlakem: po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 110,0 10 110,0

  Mapa