Hranice IX-Uhřínov - 7101_008_09_41440 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hranice

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7101_008_09_41440
  Kód obce 513750
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0008.09 Hranice IX-Uhřínov 41440 414409
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o této malé obci pochází z roku 1371. Uhřínov se nachází nedaleko města Hranic a je jeho obecní částí s minimální občanskou vybaveností. Z hlediska infrastruktury je v obci vodovod. Žádná výstavba se neuvažuje do budoucna a očekává se setrvalý stav počtu obyvatel, kteří využívají občanské vybavenosti v nedalekém městě Hranice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 78 79 80 56 55 53 50
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 78 79 80 56 55 53 50
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 72 56 55 53 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce a je provozován společností Vodovody a kanalizací Přerov, a.s. SV Potštátsko je zásobeno ze zdroje Lhotka (3 vrty s čerpací stanicí). Pitná voda je z UV Lhotka čerpána výtlačným řadem do čerpací stanice s akumulací u VDJ Radíkov a odtud do VDJ Středolesí. Z VDJ Středolesí vede přívodní řad do rozdělovací šachty s redukcí tlaku pro obec Boškov a dále do UV Potštát. Z UV Potštát je voda dopravována do VDJ Potštát 250 m3 a přes rozvodnou síť obce Potštát zásobena pitnou vodou místní část Kovářov. V případě snížení vydatnosti nebo zhoršení kvality v jímacím území Lhotka lze alternativně zásobovat obec pitnou vodou z SV Hranice, který je napájen ze systému Ostravského oblastního vodovodu. Boškov je zásobován odbočkou z přívodního řadu VDJ Středolesí – UV Potštát PE DN80.
   Místní část Hranic – Uhřínov je zásobena odbočením přívodního řadu z výtlačného řadu ČS Radíkov – VDJ Středolesí s osazením redukčního ventilu v šachtě.
   Stáří a stav vodovodu: 2012
   Materiál a profil hl. řadů: PE DN 63 - 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Uhřínov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci doposud není vybudován vodovod, v případě poklesu hladiny ve studnách, či znehodnocení těchto zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Uhřinov protéká potok Malenovec. V obci není vybudována kanalizace, dešťové vody jsou odvedeny přímo do potoka, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek k vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa