Savín - 7105_008_08_14614 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Litovel

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7105_008_08_14614
  Kód obce 503444
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0008.08 Savín 14614 146145
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Savín je velmi malé sídlo nacházející se jihozápadně od města Litovel ve vzdálenosti cca 7 km. Původně samostatná obec je dnes součástí města Litovel. Zástavba v místní části Savín leží mimo hlavní silniční a železniční tahy. Recipientem je Savínský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 348-376 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 140 140 140 144 147 150 153
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 140 140 140 144 147 150 153
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 50 120 130 130
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Savín není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Výhledově je uvažováno s napojením na vodovod Nová Ves.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá výstavba vodovodu. Vodovod bude napojen na vodovod Litovel. Z obce Nová Ves bude vybudován přivaděč do VDJ s ČS stanicí Nová ves, odkud bude zásobována obec Savín. Na nově vybudovaný vodovod v Savíně bude napojen vodovod obce Salvětín.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci místní části Savín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů vody – domovních studní. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a vodou balenou. Minimální množství vody v době krizové situace je pro místní část Savín na první dva dny 0,7 m3/d. Na další dny je to 2,1 m3/d. Pro celé město Litovel je to na první dva dny 50,2 m3/d. Na další dny je to 151 m3/d.

   Časový harmonogram
   R. 2020 dle finančních možností.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 115 120 125
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Savín je vybudovaná dešťová kanalizace z r. 1970, která je majetku obce a je vyústěna do Savínského potoka pod požární nádrží. Byla realizována z betonových trub DN 400-500 - v současné době je provozována jako jednotná. Kanalizace je v celkem dobrém technickém stavu, uliční vpusti však nahrazují funkci šachet.
   OV jsou po individuálním předčištění odváděny kanalizací do vodoteče. Větší část zástavby má jímky na vyvážení.
   Spodní část zástavby není odkanalizována a odpadní vody jsou zaústěny přímo do potoka.
   ZD má vybudovány jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Návrh odkanalizování obce je ve fázi studie.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po 2020– dle finančních možností)

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 630,0 8 829,0 19 459,0

  Mapa