Poruba - 7101_009_03_12590 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hustopeče nad Bečvou

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7101_009_03_12590
  Kód obce 513768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0009.03 Poruba 12590 125903
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Tato obecní část se nachází v bezprostřední blízkosti obce Hustopeče nad Bečvou a občané této obce plně využívají občanské vybavenosti obce Hustopeče nad Bečvou.
   Do výhledu se uvažuje se mírně klesajícím stavem v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 209 209 209 189 184 180 176
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 209 209 209 189 184 180 176
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   200 200 200 189 184 180 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod je v majetku obce Správcem vodovodu je společnost BETY – stavby, izolace a služby, s.r.o. Jedná se o skupinový vodovod Hustopeče n/Bečvou. Zdrojem vody je ÚV Poruba, součástí ÚV je také ČS pro Hustopeče, Palačov a Lešnou a akumulace 1x400 m3 max.hladina 288,00 m n.m. Z této ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Hustopeče 2x250 m3 max.hladina 328,30 m n.m.,odkud je místní část Poruba gravitačně zásobena.
   Stáří a stav vodovodu: 1981
   Materiál a profil hl. řadů: PE 100, 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Poruba není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,1 m3/den a na další dny je to 3,3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 158
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Místní část Poruba patří k obci Hustopeče nad Bečvou. Místní částí protéká potok Mřenka a dva jeho pravostranné přítoky. V Porubě je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace, která je ale tvořena třemi stokami zaústěnými do potoka Mřenka. Do kanalizace DN 250 - 400 v celkové délce cca 1 000 m je rovněž zaústěna odvodňovací drenáž.
   Do kanalizace je po předchozím předčištění v septicích napojena část obyvatel obce. Zbývající obyvatelé mají splaškové odpadní vody odvedeny do jímek k vyvážení či do DČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci nově vybudována splašková kanalizační síť, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je na pravém břehu potoka Mřenka navržena čistírna odpadních vod. Do nově navrhovaného kanalizačního sběrače bude napojena stávající kanalizace jednotného systému z jižní části obce.
   Je také nutno vyloučit přítok balastních vod do kanalizace (drenáž) a přítok odpadních vod z živočišné výroby. Čistírna odpadních vod je uvažována klasická mechanicko-biologická.
   Aktualizace 2006
   Změna koncepce odvedení odpadních vod se nepředpokládá . Změna spočívá v návrhu kořenové čistírny místo mechanicko biologické čistírny.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa