Vyšehorky - 7106_003_02_08512 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Líšnice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7106_003_02_08512
  Kód obce 540161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0003.02 Vyšehorky 08512 85120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vyšehorky se rozprostírá v těsné blízkosti obce Líšnice od které je směrem na sever vzdálena asi 1 km. Administrativně obec spadá pod správu obecního úřadu Líšnice.Jde o malou obec ve které v současnosti žije přes 120 trvale bydlících obyvatel a 8 rekreantů. V obci je vybudován vodovod. Poblíž obce protéká potok Újezdka a do obce vede komunikace z Líšnice, která pokračuje do Podolí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 54 55 121 140 140 140
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 60 62 63 129 148 148 148
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   55 57 58 116 133 133 133
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci a místní části Vyšehorky je vybudován společný místní vodovod. Jako zdroj vody slouží vrt v západní části obce Líšnice. Voda je čerpána výtlačným řadem do nového vodojemu nad obcí Vyšehorky. Objem vodojemu činí 2 x 20 m3. Ve vodojemu je umístěno zařízení na hygienizaci vody a odmanganovací zařízení. Rozvodná vodovodní síť pro obec Vyšehorky je napojena z nového vodojemu na starou rozvodnou síť v obci. Nový vodovod kolaudován v roce 2017.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující bude zachován i do budoucna. Ve výhledu bude nutné posílit zdroj vody.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Vyšehorky není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci a mistní části Vyšehorky je vybudován společný místní vodovod. Jako zdroj vody slouží vrt v západní části obce Líšnice. Voda je čerpána výtlačným řadem do nového vodojemu nad obcí Vyšehorky. Objem vodojemu činí 2 x 20 m3. Ve vodojemu je umístěno zařízení na hygienizaci vody a odmanganovací zařízení. Rozvodná vodovodní síť pro obec Vyšehorky je napojena z nového vodojemu na starou rozvodnou síť v obci. Nový vodovod kolaudován v roce 2017.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích, biologických septicích, resp. shromažďovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je potok Újezdka. V lokalitě „ Pod dědinou“ řešeno domácími čistírnami OV – 28 objektů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost sídla bude likvidace odpadních vod řešena individuálně u jednotlivých objektů i v budoucnosti. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude vyvážen a využit v zemědělství.
   Ve výhledu se předpokládá řešení odkanalizování obce Líšnice a místní části Vyšehorek. V roce 2017 byly přípravné práce ve fázi studie.

   Časový harmonogram
   Výstaba kanalizace dle projektové připravenosti a fin. možností.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 050,0 0,0 4 050,0

  Mapa