Slavkov - 7107_026_02_32069 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Kozlov

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK 7107_026_02_32069
  Kód obce 500135
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0026.02 Slavkov 32069 320692
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Slavkov leží ve vojenském prostoru Libavá východně od města Olomouce. Zástavba se rozkládé podél komunikace Lipník n.B. – Slavkov – Město Libavá. Recipientem potok Trnávka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 575-585 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 120 135 150 33 31 29 27
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 120 135 150 33 31 29 27
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   98 109 120 130 122 114 106
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Slavkov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě Vojenských lesů a statků ČR s.p. a v současné době je na něj napojeno asi 65 % obyvatel.
   Zdrojem vody je studna Slavkov o vydatnosti 1,0 l/s, ze které je voda čerpána do zemního VDJ Slavkov 50 m3 (604,00). Z tohoto vodojemu je sídlo zásobeno vodou pomocí rozvodné vodovodní sítě z litiny DN 80 – 100 v jednom tlakovém pásmu.
   V roce 2003 proběhla rekonstrukce přívodního řadu ze zdroje do vodojemu a rekonstrukce hlavního rozvodného řadu.
   V roce 2016 byla rozšířena vodovodní síť s napojením na stávající infrastrukturu. Tato vodovodní síť byla vybudována pro bytové domy v severní části obce. Vodovodní řad V1 je napojen na stávající potrubí, vycházející z vodoměrné šachty. Na tento řad je napojena řad V1.1, který je ukončen hydrantem u objektu „Vyšetřovna zvěřiny“. Vodovod je navržen z PE100 potrubí 90x8,2, v délce cca 440 m. Přípojky jsou provedeny z PE100 potrubí 40x3,7.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Slavkov není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V lokalitě Slavkov je vybudován samostatný vodovodní systém s jedním zdrojem vody. V případě přerušení dodávky vody z vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 110 120 140 132 123 115
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V tomto sídle byla v roce 2016 vybudovaná nová splašková gravitační kanalizace, která bude odvádět splaškové vody od jednotlivých nemovitostí na stávající čistírnu odpadních vod. Kanalizace je z potrubí PVC DN 250 mm, v délce cca 1100 m. K nemovitostem jsou vybudovány kanalizační přípojky PVC DN 150 mm.
   Stávající jednotná kanalizace z betonových trub DN 300-600 v celkové délce cca 1 000 m, která byla realizována v 50. letech bude zachována jako dešťová kanalizace.
   V r. 1998 byla zrekonstruována mechanicko-biologická ČOV – monoblok PROGRES (200 EO).Odtok je zaústěn do potoka Trnávka. Veškerá zařízení jsou v majetku a ve správě Vojenských lesů a statků ČR.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k výstavbě nové splaškové kanalizace není uvažováno s rozšířením stokové sítě.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa