Opatovice - 7101_016_01_11154 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Opatovice

  Číslo obce PRVKUK 0016
  Kód obce PRVKUK 7101_016_01_11154
  Kód obce 516201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0016.01 Opatovice 11154 111546
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447. Obec Opatovice leží v nadmořské výšce 291 m a rozprostírá se na ploše 797 ha. Tato obec má plnou občanskou vybavenost, nalezneme zde školu pro 1 – 5 stupeň, mateřskou školku, poštu, kulturní zařízení i detašovaná zdravotnická pracoviště.
   Obec má rovněž plně vybudovanou infrastrukturu, je zde vybudován vodovod, plyn, splašková kanalizace s napojením na ČOV.
   V obci je rozvoj podnikatelských aktivit, v současnosti obec eviduje okolo 160 podnikatelských subjektů. V řešeném období se očekává nárůst v počtu obyvatel s ohledem na postupnou plánovanou výstavbu rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 756 763 770 824 848 872 896
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 756 763 770 824 848 872 896
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   680 687 694 783 806 828 851
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i provozovaný VaKem Přerov a.s. Jedná se o skupinový vodovod Záhoří se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice obsahu 1x200 m3, max. hladina 363,50 m n.m., odtud je obec Opatovice gravitačně zásobena.
   Stáří a stav vodovodu: 1975, dobrý
   Materiál a profil hlavních řadů: ocel DN150, LT DN100 - 150, PVC 100 – 150, PE DN50

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec v souladu se schváleným územním plánem uvažuje v řešeném období s výstavbou rodinných domků. Tato výstavba si vyžádá rozšíření stávající vodovodní sítě. Realizace se předpokládá po roce 2020.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Opatovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu po roce 2020.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,8 m3/den a na další dny je to 11,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   680 705 730 824 848 872 896
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Severní a severovýchodní částí obce Opatovice protéká Opatovický potok, do kterého se vlévají další potoky, které tečou kolem obce z jihu a z východu.
   V části obce Opatovice je stávající jednotná kanalizace, která končí stávající čistírnou odpadních vod. Kanalizace byla budována v letech 1976-77 z azbestocementových a VIA trub. V roce 2000 – 2001 byla výstavba kanalizace v obci dokončena a pokrývá téměř celé území obce.
   Stávající čistírna odpadních vod v obci je mechanicko-biologická typu Sigma Kombiblok. V letech 2000 – 2001 byla ČOV kompletně rekonstruována. Současná kapacita ČOV JE 261,9 m3/d (1746 EO). Na ČOV Opatovice budou dále napojeny také odpadní vody z obcí Rakov a Paršovice (splašková kanalizace).
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 5 750 m
   ČOV (1 746 EO) 261,9 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Opatovice je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V nejbližší době bude nutná rekonstrukce hlavního kanalizačního přivaděče v délce asi 1 200 m, který byl postaven z AC trub a při snímkování kamerou byly zjištěny nedostatky.
   V dalším výhledu plánuje obec v souladu se schváleným územním plánem s výstavbou 90 rodinných domků. Tato výstavba si vyžádá rozšíření stávající kanalizační sítě.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace dle projektové a stavební připravenosti uvažované lokality

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 400,0 8 400,0

  Mapa