Chomoutov - 7107_029_08_05241 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_08_05241
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.08 Chomoutov 05241 52418
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Chomoutov je samostatné sídlo správně náležející k městu Olomouc. Rozkládá se severně od krajského města Olomouc ve vzdálenosti cca 3 km okolo st silnice II/446 Olomouc – Chomoutov – Pňovice. Severním okrajem sídla protéká řeka Morava, jižně od zástavby teče Mlýnský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 215-217 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 774 777 779 1 111 1 160 1 221 1 282
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 774 777 779 1 111 1 160 1 221 1 282
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   700 715 730 1 000 1 044 1 099 1 154
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Chomoutov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města Olomouc a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., byl postaven v roce 1985 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. V roce 2002 byla vodovodní síť rozšířena v jižní části Chomoutova v lokalitě výstavby sídliště RD.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – přivaděč DN 700 vedoucí ze zemního vodojemu Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05) do města Olomouc. Na tento přivaděč je napojen u Křelova přívodní řad DN 200, který dopravuje vodu pro skupinu obcí Horka nad Moravou, Skrbeň a Chomoutov. Přívodním řadem DN 200 délky 1 230 m napojeným na vodovodní síť obce Horka je voda dodávána do Chomoutova.
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálu PVC v profilech DN 80 – 150, zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z řídícího VDJ Křelov.
   Údaje o vodovodu
   délka vodovodní sítě včetně přívodního řadu 7610 m
   počet přípojek 386 ks
   délka přípojek 2 300 m
   % napojení 90

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Chomoutov pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna.
   V oblasti je plánovaný mírný rozvoj, se kterým by stávající síť v pásmu neměla mít kapacitní potíže. Přesto se však kromě vysokých tlaků, které jsou problematické i ve stávajícím stavu, projevuje také významná tlaková rozkolísanost. Navrhovaným opatřrním je Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch, osazení redukčního ventilu v šachtě na nátoku do zásobního pásma.
   Rekonstrukce a rozvoj vodovodních řadů města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Chomoutov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality. Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomoucegenerelu vodovodu Olomouc. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Veřejný vodovod v lokalitě Chomoutov je napojen na skupinový vodovod Olomouc z Horké nad Moravou. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 700 1 111 1 160 1 221 1 282
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Chomoutov je vybudovaná splašková kanalizace, která je v majetku města a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. ji spravuje a provozuje na základě smlouvy.
   OV jsou odváděny kanalizací do čerpací stanice, která výtlakem dopravuje splaškové vody do hlavního sběrače „C“ v Olomouci – Lazcích.Sídliště RD v jižní části města je odkanalizováno tlakovou kanalizací PRESSKAN s 18 ks ČS s napojením na realizovaný výtlačný řad „V“, který je určen k odkanalizování nové zástavby v jižní části Chomoutova. Výtlak je zaústěn také do hlavního sběrače „C“ v Olomouci – Lazcích.
   Dále je v sídle vybudoivaná dešťová kanalizace. Byla budovaná postupně od 60. let z betonových trub DN 300-600, v celkové délce cca 5 030 m. Je vyústěna do řeky Morava a do potoka Částava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce a rozvoj kanalizace na území města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality.
   Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa