Lutotín - 7108_003_02_00454 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bílovice-Lutotín

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7108_003_02_00454
  Kód obce 589276
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0003.02 Lutotín 00454 4545
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lutotín bezprostředně sousedí s obcí Bílovice a nachází se cca 7 km severozápadně od Prostějova. Jedná se malou obec s nízkým počtem obyvatel.
   V obci není žádný průmysl, s výstavbou domů se zde rovněž neuvažuje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 164 166 168 186 193 202 210
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 164 166 168 186 193 202 210
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 100 100 167 174 182 189
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, přívodní řady jsou ve vlastnictví Sdružení obcí vodovodu Pomoraví, rozvodná síť v obci je v majetku obce a je provedena z PVC DN 90 – 100 o celkové délce 1 221 m, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o.. Zdrojem vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max.hl. 283,00 m n.m., ze kterého je postupně dopravována voda z ZČS Lutotín přívodním řadem PVC DN 150, délky 1 653 m do ZČS Bílovice, ze které je výtlačným řadem PVC DN 150, délky 1 281 m dopravena voda do VDJ Bílovice 2 x 150 m3, max. hl. 306,00 m n.m. Z VDJ Bílovice je přívodním řadem PVC DN 100, délky 1 081 m přivedena voda do vodoměrné šachty Lutotín, kde je napojena rozvodná síť obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém možnosti zásobování obce pitnou vodou jevyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období uvažuje pouze v JV lokalitě u žel. trati, cca 200 m DN 90.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Bílovice - Lutotín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu cca v roce 2020.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,85 m3/den a na další dny je to 2,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 174 182 189
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části obce Bílovice – Lutotín v Lutotíně je vybudována místně dešťová kanalizace, do které jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků. Část obce má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace s jednou čerpací stanicí (v případě gravitační kanalizace, předpokládaná délka cca 2650 m, DN 250 a 80), popř. se dvěma čerpacími stanicemi (v případě tlakové kanalizace, předpokládaná délka cca 2120 m, DN 250 a 80).
   Splaškové vody budou přivedeny buď gravitačně, nebo budou přečerpávány
   do stávající kanalizace Kostelce na Hané
   a likvidovány na stávající ČOV Kostelec na Hané. Dešťová kanalizace bude ponechána pro odvod dešťových vod.
   Náklady:
   varianta gravitační kanalizace: 11.184.000,-
   varianta tlakové kanalizace: 9.934.000,-

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace v roce 2018 - 2019

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  600,0 11 180,0 11 780,0

  Mapa