Klopotovice - 7108_025_01_06656 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Klopotovice

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK 7108_025_01_06656
  Kód obce 589616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0025.01 Klopotovice 06656 66567
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klopotovice leží cca 11 km východně od Prostějova a rozprostírá se na ploše 533 ha v nadmořské výšce 207 m, s evidovaným počtem obyvatelů okolo 270. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1213. V obci je evidováno okolo 30 podnikatelských subjektů. V obci nenalezneme ani poštu, školu, či zdravotnické středisko. Obec má ale vybudován vodovod, dešťovou kanalizaci a plyn. Splašková kanalizace s napojením na ČOV zatím v obci vybudována není.
   V obci existuje individuální výstavba rodinných domů. Obec očekává s ohledem na dosavadní vývoj mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 283 287 290 270 272 274 277
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 293 297 300 280 282 284 287
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   280 285 290 270 272 274 277
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Zdrojem vody je prameniště Klopotovice - vrty o celkové vydatnosti 10 l/s-1 . Z vrtů je pomocí ČS Klopotovice výtlačným řadem čerpána voda do VDJ Polkovice 2 x 1 500 m3, max. hl. 254,50 m n.m. Na tomto výtlačném řadu z ČS do VDJ je napojen ve vodoměrné šachtě zásobovací řad PVC DN 150, délky 390 m vedoucí do rozvodné sítě pro obec Klopotovice. Tato rozvodná síť je vybudována jako zaokruhovaná s koncovými větvemi, je z PVC DN 80 – 150, má celkovou délku 2 000 m a je na ni vybudováno 103 ks vodovodních přípojek na které je napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Klopotovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   1,4 m3/den a na další dny je to 4,2 m3/den

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   270 278 285 270 272 274 277
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Klopotovice je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 500. Splaškové OV z obce jsou gravitačně svedeny pod obec, kde je vybudována ČOV mechanicko – biologická (300 EO), která zajišťuje čištění OV. Odpad z ČOV je vyústěn do potoka Blata.
   Údaje o stávající kanalizaci
   Celková délka kanalizační sítě 3 000 m
   ČOV (300 EO) 65,0 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém odkanalizování obce Klopotovice je po vybudování jednotné kanalizace a ČOV vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s rozšířením kanalizační sítě obce Klopotovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa