Dvorek - 7108_030_02_07917 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Laškov

  Číslo obce PRVKUK 0030
  Kód obce PRVKUK 7108_030_02_07917
  Kód obce 589675
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0030.02 Dvorek 07917 79171
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec vznikla roku 1797 jako familiantská osada z rozděleného vrchnostenského dvorce. Obec leží v těsné blízkosti Laškova, vzdálena je od Prostějova 15 km severozápadně. V obci žije jen malý počet obyvatel a očekává se jeho mírný nárůst. V obci není kanalizace, pošta a zdravotní středisko je v sousední obci Laškov. Administrativně spadá obec Dvorek pod správu obecního úřadu Laškov. Dle podkladů se v obci uvažuje v řešeném období s mírným poklesem ve stavu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 76 76 75 83 83 85 87
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 76 76 75 83 83 85 87
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 55 75 75 77 87
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Laškov, místní části Dvorek, Kandia a Krakovec je vybudovaný vodovod, který je napojen a SV Pomoraví, Penčickou větev přivádějící vodu do stávajícího vodojemu Pěnčín 2 x 250 m3, max.hl. 374 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou zásobovány tři tlaková pásma (přes redukční šachty). Obec Laškov je zásobována z přívodního řadu z VDJ Pěnčín do obce Laškov – po vodoměrnou a redukční šachtu Laškov je z PVC 110, délky 3 750 m, rozvodné sítě pro obec Laškov jsou navrženy z PVC 80 – 100, celkové délky 2 460 m. Přívodní řad z vodojemu Pěnčín pro místní část Dvorek je z PVC 110, celkové délky 900 m (napojení je v redukční a vodoměrné šachtě Kandia ), rozvodné sítě pro Dvorek jsou z PVC 80, celkové délky 730 m. Pro místní část Kandia je navržen zásobovací řad který se napojí ve vodoměrné šachtě Dvorek, je navržen z PVC 80, délky 400 m a rozvodné sítě pro místní část Kandia jsou navrženy z PVC 80, celkové délky 1 520 m. Místní část Krakovec je zásobena tak, že v redukční a vodoměrné šachtě Laškov je napojen přívodní řad PVC 110, délky 2 500 m vedoucí do Krakovce, kde na něj bude napojena rozvodná síť z PVC DN 80 – 100, celkové délky 1 410 m pro obec Krakovec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Dvorek není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není v současnosti vybudován veřejný vodovod. V případě zhoršení kvality vody ve stávajících zdrojích vody – studnách bude nutné zásobovat obyvatele obce náhradním způsobem, buď dovozem vody v cisterně, nebo je zásobit případně balenou vodou. V takovém případě je pak minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec na první dva dny 0,4 m3/den a na další dny je to 1,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 87
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace DN 250 – 400, která je napojena do místní vodoteče.
   Do kanalizace je po předchozím předčištění v septicích napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 - 300 do níž budou po zrušení jímek zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce. Je naplánované propojení stokové sítě mezi místní částí Laškova Kandie, Dvorek a výhledově Krakovec a obcí Pěnčín. Následné čištění odpadních vod bude probíhat na nově vybudované ČOV o kapacitě 1650 EO umístěné pod obcí Laškov. Délka gravitační kanalizace v obci Laškov je plánovaná 4856 m, tlakové 1965 m.
   Ve Dvorku je předpokládaný počet napojených EO 80.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa