Křenůvky - 7108_035_03_10052 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Myslejovice

  Číslo obce PRVKUK 0035
  Kód obce PRVKUK 7108_035_03_10052
  Kód obce 589748
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0035.03 Křenůvky 10052 100528
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křenůvky je ve starých listinách poprvé zmíněna r. 1386. Leží 5 km jižně od Plumlova ve výšce 335 m n. m. Obec Křenůvky bezprostředně sousedí, resp. je součástí obce Myslejovice a využívá její infrastruktury, jež je u této obce popsána. Administrativně spadá obec Křenůvky pod správu OÚ Myslejovice.V obci v současnosti žije 148 obyvatel a není předpoklad růstu, naopak uvažuje se s poklesem v počtu obyvatel, v obci není rozvoj průmyslu, či jiné významné podnikatelské sféry.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 148 147 146 170 172 177 182
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 188 187 186 210 212 217 222
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   101 101 101 132 134 137 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný vlastní veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozuje jej společnost INSTA CZ, s.r.o. Zdrojem vody je vrt – studna o kapacitě 2,7 l/s-1 , ze které je ČS čerpána voda do VDJ Myslejovice 2 x 100 m3, max.hl. 402 m n.m. Obec Křenůvky má společný zdroj, výtlačný řad, vodojem a část zásobovacího řadu společný s obcí Myslejovice. Z VDJ je gravitací veden přívodní řad PVC DN 110, délky 596 m do rozvodné sítě v obci Křenůvky. Rozvodná síť v obci je zásobována v jednom tlakovém pásmu, síť je řešena zaokruhováním s koncovými větvemi. V současnosti je využívána pouze jedna komora vodojemu. Rozvodná síť je z PVC DN 80 – 100, celkové délky 1 086 m. Na síti je vybudováno 69 ks vodovodních přípojek. Zásobováno je 63 % trvale bydlících obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobeni z vlastních domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Křenůvky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s novou výstavbou, rozšířením, či rekonstrukcí vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m3/den a na další dny je to 2,4 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V celé obci je vybudována dešťová kanalizace v profilech DN 300 – 900, v celkové délce cca 1 230 s vyústěním do potoka.
   Do kanalizace jsou kromě dešťových vod napojeny přepady ze septiků. Část obyvatelstva má jímky na vyvážení. Stávající deš. kanalizace je nevhodná k odvádění splaškových vod.
   Kanalizace je ve správě a vlastnictví obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období bude provedena výstavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV Myslejovice.
   Na řešeném území bude provozována oddílná kanalizace. Funkci dešťové kanalizace bude plnit stávající kanalizace obce. Údaje o projektované kanalizaci
   délka sítě DN 250 - 300 1 600 m
   přívodní stoka na Myslejovice DN 300 1 500 m

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 800,0 10 800,0

  Mapa