Prostějovičky - 7108_050_01_13370 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Prostějovičky

  Číslo obce PRVKUK 0050
  Kód obce PRVKUK 7108_050_01_13370
  Kód obce 589918
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0050.01 Prostějovičky 13370 133701
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci pochází z roku 1131. Prostějovičky se rozkládají na úpatí Drahanské vrchoviny, jihozápadním směrem od Prostějova. Celková rozloha obce je 304 ha a nadmořská výška je 382 metrů nad mořem. Prostějovičky jsou moderní obcí se standardní občanskou vybaveností. V obci se nachází mateřská škola, je vybudován vodovod a provedena komplexní plynofikace. Splašková kanalizace s napojením na ČOV zde zatím chybí, v obci je vybudována částečně dešťová kanalizace. Obec má schválený územní plán, který řeší mimo jiné výstavbu rodinných domků pro možnost kvalitního bydlení. V obci trvale žije kolem 300 obyvatel, dále zde stojí 12 rekreačních chalup a 90 chat, celkem je tak evidováno dalších 300 osob s částečným pobytem – rekreantů v obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 263 267 270 285 290 295 300
   přechodně bydlící 300 300 300 300 300 300 300
   celkem 563 567 570 585 590 595 600
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 225 450 468 472 476 480
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci je vybudovan veřejný vodovod. Zdrojem vody je stávájící hlubinný vrt severně nad obcí. Voda z vrtu je výtlačným potrubím čerpána do vodojemu o kapacitě 2x20 m3. Rozvodná síť pokrývá celou zástavbu obce je z vybudována z PVC DN 110 v délce 433 m, DN 80 v délce 2.456 m a DN 32 v délce 386 m. Vodovod byl zkolaudován v 01/2017.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledovém obdobi se nepředpokládá žádný zásádní rozvoj vodovodů.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Prostějovičky je využit zdroj z vrtu umístěného na severně nad obcí s kapacitou 0,78 l.s-1 - 1,0 l.s-1.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba vodovodů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě zhoršení kvality vody ze stávajícího vrtu, případně kritického nedostatku vody v něm budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,30 m3/den a na další dny je to 3,90 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 384
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Prostějovičky je vybudována pouze stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 600 v celkové délce cca 1 300 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace DN 250 - 300 s ukončením na ČOV po roce 2020.
   Splaškové vody budou svedeny do samostatné ČOV umístěné na západním okraji obce. Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická pro max. 500 EO.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2020 – dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa