Víceměřice - 7108_065_01_18145 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Víceměřice

  Číslo obce PRVKUK 0065
  Kód obce PRVKUK 7108_065_01_18145
  Kód obce 590134
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0065.01 Víceměřice 18145 181455
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na pravém břehu říčky Broděnky. Obec je položena v nadmořské výšce 208 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317 a obec Víceměřice patří mezi nejstarší sídliště na Moravě. V posledních letech došlo v obci k výrazným změnám. Na místě zbouraných stodol vznikla ulice s výstavbou 11 rodinných domků. Rozvoj podnikatelské sféry je zde zaznamenáván v podobě registrace okolo 40 podnikatelských subjektů. V obci je vybudována kanalizace s ČOV, vodovod i plyn.
   Byla obnovena část místních komunikací a pokračuje jejich další úprava. Pro pěší byla vybudována stezka podél silnice Víceměřice - Doloplazy a Víceměřice - nádraží Nezamyslice.
   V obci jsou ordinace praktického lékaře a samostatná ordinace lékaře specialisty.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 535 533 530 583 596 608 620
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 535 533 530 583 596 608 620
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   530 530 530 542 554 565 577
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je částečně v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s. a částečně v majetku obce. Provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Zdrojem vody jsou vrty – jímací území v k.ú. Víceměřice. Z jímacího území je ČS čerpána voda výtlačným řadem PVC DN 100, délky 982 m do VDJ Víceměřice 1 x 450 m3, max. hl. 251,00 m n.m. Z tohoto VDJ Víceměřice je zásobována rozvodná síť obce Víceměřice. Rozvodná síť je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je zaokruhovaná s koncovými větvemi. Vybudována je z PVC DN 80 – 150, celkové délky 2 969 m. V roce 2004 se pro výstavbu 16 RD rozšířila vodovodní síť z PVC DN 80 o dalších 320 m.
   V roce 2014 bylo vybudováno propojení SV Prostějov (rozváděcí řad Dobromilice) a SV Víceměřice (rozváděcí řad Doloplazy). Propojení SV Prostějov a SV Víceměřice částečně nahradilo vodní zdroj Víceměřice. Připojovací řad v délce 660,40 m je napojen na řad DN 100 v Dobromilicích a řad DN 150 V Doloplazích.
   Na vodovodní síti je vybudováno celkem 165 vodovodních přípojek a napojeno je cca 93 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V návaznosti na územní plán obce se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě o PVC DN 80, délky 600 m pro uvažovanou další výstavbu RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Víceměřice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Dle projektové a stavební připravenosti uvažované lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   2,7 m3/den a na další dny je to 8,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 410 480 542 554 565 577
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V roce 2004 byla v obci dokončena výstavba podtlakové kanalizace systému ROEVAC, sloužící k odvádění splaškovýchodpadních vod z obce Víceměřice na ČOV a mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, s dlouhodobou aktivací, nitrifikacía denitrifikací, s plnou aerobní stabilizací kalu. ČOV byla nadimenzována pro 700 EO.
   Splašková kanalizace byla provedena z tlakových trub PVC DN 80 – 125, v délce 2232 m, dále je součástí kanalizace jedna gravitační stoka DN 300 v délce 44 m.
   Celková délka kanalizace je 2 276 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odkanalizování v obci je vyřešeno, výhledově se předpokládá další rozšíření sítě v okrajových částech obce v lokalitách nové obytné výstavby.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 050,0 0,0 1 050,0

  Mapa