Teplice nad Bečvou - 7101_028_01_16628 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Teplice nad Bečvou

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK 7101_028_01_16628
  Kód obce 519031
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0028.01 Teplice nad Bečvou 16628 166286
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Teplice nad Bečvou leží na levém břehu řeky Bečvy v kopcovitém terénu.
   Z obce je za pěkného počasí vidět panoráma Beskyd s Radhoštěm a Lysou horou, Hostýnské i Oderské vrchy.
   Na části katastrálního území obce leží lázně Teplice nad Bečvou a evropsky známé Zbrašovské aragonitové jeskyně. Nejstarší písemná zmínka o Teplicích nad Bečvou (do roku 1958 o Zbrašově, nyní místní část obce) pochází z roku 1328.V obci je mateřská škola, základní a střední školy v obci Teplice nad Bečvou nejsou. V obci je vybudován vodovod, plyn, kanalizace. V obci je zaznamenáván růst podnikatelských subjektů, rozvoj individuální výstavby rodinných domků, zejména v části Zbrašov.
   V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod I. a II. stupně, jedná se o lázeňské místo.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 315 313 310 385 394 402 410
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 315 313 310 385 394 402 410
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   250 250 250 350 359 366 373
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána 2 x 3000 m3 s max. hladinou 329,00 m.n.m. u obce Střítež nad Ludinou. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice, ukončený u šachty „Philips“. Tato pitná voda ze systému Ostravského oblastního vodovodu je dodávána SV Hranice - Lipník a stávající vodovodní sítí města Hranic do vodovodní sítě obce Teplice nad Bečvou. Předávacím místem je zrychlovací čerpací stanice Teplice, z které voda čerpána přes vodovodní síť Teplic do VDJ Teplice nad Bečvou s akumulací 1x250 m3 a s max. hladinou 364,00 m.n.m.
   Stáří a stav vodovodu: r. 1977, postupná rekonstrukce vodovodu
   Materiál a profil hlavních řadů: LT 80, 100, PVC 100, PE 50

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je v obci uvažováno s bytovými plochami, tyto bude možné napojit na stávající vodovod v obci.
   V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod I. stupně přírodních léčivých zdrojů a lázeňská místa. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Teplice nad Bečvou není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,75 m3/den a na další dny je to 5,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   280 280 280 343 351 358 365
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec leží na levém břehu Bečvy, protéká jí potok Krkavec.
   V obci hospodaří zemědělské družstvo ZD Paršovice. V obci jsou Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Teplice leží v ochr. pásmu přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.
   V obci je oddílná kanalizace, stávající dešťová kanalizace je vyústěna do recipientů, je do ní zaústěna i odvodňovací drenáž.
   V roce 1997 byla dokončena nová splašková kanalizace v obci. Na tuto kanalizaci je přímo napojeno cca 90 % obyvatel obce, zbytek má jímky na vyvážení.
   Část obce má sklon k řece Bečvě, splaškové odpadní vody z této části obce jsou svedeny částečně gravitačně a částečně tlakovou kanalizací (2 ks ČS) do Teplického sběrače, jímž jsou odvedeny na ČOV Hranice.
   Druhá část obce má sklon k potoku Krkavec, odpadní vody jsou gravitačně odváděny na vlastní čistírnu odpadních vod - typ BIOCLERE B95.
   Kal je odvodňován na ČOV Hranice.
   V nedávné době byla provedena výstavba nové kanalizace pro rodinné domy v lokalitě Záhumení.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 4 570 m
   ČOV (150EO) 22,0 m3/d
   ČS 2 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Teplice nad Bečvou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa