Přerov X-Popovice - 7109_036_10_41431 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Přerov

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK 7109_036_10_41431
  Kód obce 511382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0036.10 Přerov X-Popovice 41431 414310
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1131.
   Obec Popovice se řadí počtem obyvatel mezi menší obecní částí města Přerov. Obec má svou občanskou vybavenost a dále plně využívá i ostatní občanské vybavenosti města, toto je popsáno u města Přerov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 210 205 200 225 229 232 235
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 210 205 200 225 229 232 235
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   195 195 195 210 214 217 219
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Mají veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Z vodojemu Čekyně je gravitačně zásobena městská část Popovice.
   Stáří a stav vodovodu: 1970 – 1975
   Materiál a profil hl. řadů: LIT 100, AZC 80 - 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Popovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   210 205 200 210 214 217 219
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Popovice neprotéká žádná vodoteč, až ve vzdálenosti cca 800 m teče Vinarský potok. Severní část městské části leží ve vnějším PHO vodního zdroje - 2. stupně.
   V městské části je jednotná kanalizace, která byla vybudována z betonových trub DN 300 – 400 a je v dobrém technickém stavu.
   Do kanalizace je přímo napojeno cca 100 % obyvatel Popovic.
   Veškeré odpadní vody jsou odvedeny na přerovskou čistírnu odpadních vod (ÚČOV Henčlov) - kanalizace napojena na stávající kanalizační síť městské části Předmostí.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 1 750 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování městské části Popovice je vyhovující, pouze v lokalitě rozvojové zóny se předpokládá v souladu s územním plánem výstavba 1400 m splaškové kanalizace.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle projektové a stavbní přivpravenosti uvažované lokality

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 600,0 5 600,0

  Mapa