Přestavlky - 7109_037_01_13516 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Přestavlky

  Číslo obce PRVKUK 0037
  Kód obce PRVKUK 7109_037_01_13516
  Kód obce 517224
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0037.01 Přestavlky 13516 135160
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Přestavlky se nacházejí 8 km jižně od Přerova. Přestavlky vznikly asi ve stejném období jako většina okolních obcí. První písemná zmínka o nich je z roku 1358, avšak v seznamu památek okresu Olomouc je uveden rok 1275.
   Obec se rozprostírá na ploše 365 ha a je položena v nadmořské výšce 243 m. Obec má vybudovanou občanskou vybavenost, je zde mateřská školka, zdravotnické pracoviště a další, není zde však pošta.
   V obci je zaveden plyn, vybudován vodovod, kanalizace je zde dešťová bez napojení na ČOV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 251 251 250 268 275 282 289
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 251 251 250 268 275 282 289
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   230 230 230 250 257 263 270
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Přestavlky má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňové čištění je čerpána voda řadem OC 700 do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Zásob. řad OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 neslouží svému účelu, je mimo provoz, využíván pouze jako odkalovací potrubí. TP je vedeno z vodojemu ŠŠ k přerušovací komoře Horní Moštěnice. Touto větví je zásobena část obce Horní Moštěnice, Vlkoš, Bochoř, Lověšice, Věžky a jižní průmyslová část Přerova. Na 2. TP Přerova je napojena větev Pavlovice, větev Dřevohostice a větev Moštěnská. Moštěnská větev vede z vod. Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m. přes ČS Přestavlky až do vod. Stará Ves 400 m3 s max. hlad. 335,0 m n.m. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena obec Přestavlky, přičemž její spodní část je zásobena přes redukci tlaku.
   Stáří a stav vodovodu: 1986
   Materiál a profil hl. řadů: AZC 80, 100 a PVC 80, 100
   Materiál a profil hl. řadů: AZC 100, PVC 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Přestavlky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 220 243
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Přestavlky nemá vlastní vodoteč, je zde pouze svodnice a řeka Moštěnka se nachází cca 4 km od obce. Obec se nachází v PHO vodního zdroje (Hanácká kyselka).
   V Přestavlkách je vybudována pouze dešťová kanalizace pro celou obec. Je rozdělena na dva spádově oddělené celky, kanalizace obou končí v příkopu, kde se přitékající voda vsakuje.
   Kanalizace v obci byla vybudována kolem r. 1920 a dále kolem r. 1980 z bet. trub DN 300 – 400 v celkové délce cca 3 205 m. Do kanalizace jsou napojeny odpadní vody od většiny obyvatel obce a to předčištěné v septicích. Část obyvatel má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově je navržena nová kanalizace s ukončením na vlastní ČOV Přestavlky. V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť z trub DN 250 – 300 délky 4 060,60 m.
   ČOV bude vybudována na západně od obce.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace a ČOV: do r. 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa