Stará Ves - 7109_045_01_15393 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Stará Ves

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK 7109_045_01_15393
  Kód obce 517887
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0045.01 Stará Ves 15393 153931
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Stará Ves ležící na svazích Holého kopce je nejjižnější osadou v okrese Přerov. První písemná zmínka o obci je z roku 1261. Obec se rozprostírá na ploše 932 ha a je položena v nadmořské výšce okolo 270 m.
   V obci je základní škola pro 1-5 ročník, sportovní zařízení, je zde pošta, zdravotní středisko. Obec má vybudován vodovod, plyn a jednotnou kanalizaci (dešťovou a splaškovou ). V obci je evidováno cca 83 podnikatelských subjektů, je zde zaznamenáván rozvoj individuální výstavby rodinných domků. Očekává se mírný nárůst v počtu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 585 598 610 616 640 665 690
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 585 598 610 616 640 665 690
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   520 535 550 561 582 605 628
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Stará Ves má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňové čištění je čerpána voda řadem OC 700 do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Zásob. řad OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 neslouží svému účelu, je mimo provoz. 1. TP je vedeno z vodojemu ŠŠ k přerušovací komoře Horní Moštěnice. Touto větví je zásobena část obce Horní Moštěnice, Vlkoš, Bochoř, Lověšice, Věžky a jižní průmyslová část Přerova. Na 2. TP Přerova je napojena větev Pavlovice, větev Dřevohostice a větev Moštěnská. Moštěnská větev vede z vod. Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m. přes ČS Přestavlky až do vod. Stará Ves 1x 400 m3 s max. hlad. 335,0 m n.m. Po trase je z této větve odbočkou PVC 160 gravitačně zásobena obec Říkovice. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena obec Stará Ves, přičemž její dolní část je zásobena přes redukci tlaku (přerušovací komoru). V čerpací stanici vodojemu Stará Ves je voda dále čerpána do vodojemu Karlovice 1x150 m3 s max. hlad. 362,50 m n.m, odkud je zásobena obec Karlovice, která je v okr. Kroměříž a je ve správě VaKu Kroměříž. Okres Přerov odtud dotuje okr. Kroměříž pitnou vodou v množství cca 200 m3/den.
   Stáří a stav vodovodu: 1985
   Materiál a profil hl. řadů: LT100, PE 50, 100 , AZC 80, 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Stará Ves je uvažován zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou, jedná se o tři obecní studny, jejich případné využití se však uvažuje až po roce 2015.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,8 m3/den a na další dny je to 5,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   495 518 540 561 582 605 628
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Přímým recipientem vod z obce je místní vodoteč, strouha s názvem Rumza, která se pod obcí Žalkovice vlévá do říčky Moštěnky.
   V celé obci je vybudována soustavná jednotná kanalizační síť, do níž jsou napojeny splaškové vody od obyvatel (cca 35 rodinných domů přepady ze septiků), dešťové vody, ale i meliorační či prameništní vody. Hlavní páteřní sběrač DN 800 délky 850 m je vybudován v plastu, ostatní kanalizační síť DN 300 – 1000 byla vybudována z betonových trub před cca 60 - 100 lety. Tato síť je v havarijním stavu. Část obyvatel obce má žumpy na vyvážení. V obci je vybudována nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Kapacita ČOV (600 EO) je 90 m3/d. Vyústní objekt je zaústěn do potoka Rumza.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 5 140 m
   ČOV (600 EO) 90,0 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledovém období je navržena postupná rekonstrukce starších nevyhovujících úseků kanalizace v délce cca 4 500 m.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 32 450,0 32 450,0

  Mapa