Turovice - 7109_052_01_03304 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Turovice

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK 7109_052_01_03304
  Kód obce 552836
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0052.01 Turovice 03304 33049
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Turovice leží v těsném sousedství Dřevohostic. V jejím katastru o 360 ha protéká potok Moštěnka. Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1365. Ve vsi funguje jeden hostinec. Farností, matrikou, poštou, základní a mateřskou školou patří obec k Dřevohosticícm.
   Obec se rozprostírá na ploše 362 ha a je položena v nadmořské výšce okolo 238 m.Obec má vybudovanou občanskou vybavenost a infrastrukturu. V obci je vodovod, plyn a kanalizaci jen dešťovou. V obci je rozvoj podnikání, je zde evidováno na 30 podnikatelských subjektů. Obec do výhledu roku 2015 neuvažuje s nárůstem v počtu obyvatel, není zde rozvoj výstavby, jen individuelní výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 223 222 220 217 212 208 203
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 223 222 220 217 212 208 203
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   200 200 200 206 201 198 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Přerov - větev Dřevohostice. Zdrojem je prameniště s ÚV Troubky, odkud je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Odtud je gravitačně z přívodního řadu větve Moštěnice-Želatovice, odbočkou v Prusích z AZC 250 vedena přes Domaželice a Turovice, kde je přečerpávána do vodojemu Šibence 2x250 m3 s max. hlad. 298,95 m n.m. Z tohoto vodojemu je obec Turovice gravitačně zásobena přívodným řadem z PVC DN 200.
   Stáří a stav vodovodu: 1991
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 80-200

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Turovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1 m3/den a na další dny je to 3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 198 193
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Turovice leží na levém břehu Moštěnky a prakticky navazuje na obec Dřevohostice.
   V obci je stávající jednotná kanalizační síť, byla vybudována před cca 30 lety z betonových trub DN 300 - 600. Do kanalizace jsou napojeny splaškové odpadní vody od obyvatel po předchozím předčištění v septicích. Kanalizace není ukončena ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutné zajistit čištění OV na ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka sítě DN 300 - 800 1 260 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Turovice je vybudována jednotná kanalizační síť, která však není ukončena ČOV. Vzhledem k blízkosti obce Dřevohostice budou OV čištěny na ČOV Dřevohostice. V obci bude vybudováno cca 600 m nové kanalizace DN 300 – 400 + ČS, která zajistí dopravu OV do kanalizační sítě Dřevohostic.
   Alternativně se v obci uvažuje o výstavbě samostatné ČOV pod obcí.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 500,0 5 500,0

  Mapa