Uhřičice - 7109_053_01_17338 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Uhřičice

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK 7109_053_01_17338
  Kód obce 552879
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3808
  Kojetín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0053.01 Uhřičice 17338 173380
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Uhřičice leží v jižní části bývalého okresu Přerov, na pravém břehu řeky Moravy ve vzdálenosti 20 km od okresního města, 200 m nad mořem,na silnici II/437 spojující Olomouc a Prostějov s Kroměříží a Zlínem. Nejbližší město Kojetín je vzdáleno 2 km, přímé autobusové spojení na Kojetín, Kroměříž, Zlín, Olomouc, Tovačov, Prostějov a ČD z Kojetína na Brno, Přerov, Ostravu.
   Řeky Morava, Valová, Boleloucký náhon, Strž a lesní rameno Bečvy spolu se zatopeným bývalým pískovištěm, hájek Čvachůvka se studánkou a lány intenzivně obdělávané půdy dodávají krajině mimořádnou zajímavost.
   V obci jsou dvě pohostinství, tři obchody se smíšeným zbožím. Lékař, policie a veškeré služby jsou dostupné v Kojetíně. V obci je minimální možnost zaměstnání. Většina obyvatel dojíždí za prací do nejbližších měst. Obec má zpracován Územní plán, strategický plán rozvoje v rámci mikroregionu. Je vybudován vodovod, rekonstruován rozvod el.energie, obec je plynofikována.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 595 603 610 579 614 622 630
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 595 603 610 579 614 622 630
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   595 603 610 492 522 529 536
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Uhřičice má veřejný vodovod, který je v majetku i ve správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

   • prvním zdrojem jsou tři studny v Klopotovicích (okres Prostějov) s čerpací stanicí,
   • druhým zdrojem jsou dvě jezera a prameniště Troubky s úpravnou vody v Troubkách.

   Z obou zdrojů se čerpá do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m.
   Výtlaky z Klopotovic AC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je obec Uhřičice gravitačně zásobena odbočkou DN 150 z větve: vodojem Polkovice - Kojetín DN 250.
   Stáří a stav vodovodu:
   Materiál a profil hl. řadů: AZC DN 150, 100, 80 a PE DN 50

   • Vodovody – popis návrhového stavu

    Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

    Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
    V rámci lokality území Uhřičice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

    Časový harmonogram
    V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

   • Nouzové zásobování vodou za krizové situace

    V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,5 m3/den a na další dny je to 10,5 m3/den.

   Mapa

   Bodové objekty

   Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  3. Kanalizace a ČOV

   1. Počet obyvatel připojených na ČOV

    Počet připojených obyvatel
    2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
    0 0 0 492 522 529 536
   2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

    Základní údaje

    Významní producenti odpadních vod
    Odpadní vody od obyvatelstva.

    Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
    Obec Uhřičice leží cca 700 m od pravého břehu Moravy. Kolem obce protéká řeka Valová (která zde ústí do Moravy) a Boleloucký náhon.
    V obci je vubudovaná splašková kanalizace z roku 2015, která je tvořena gravitačními a tlakovými stokami s 10 ks ČS. Délka stokové sítě je 5858 m, z toho 3161 m gravitační kanalizace a 2697 m tlakové kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Kojetín. Původní kanalizace v obci byla postavena v r. 1934 z betonových trub DN 300 – 600 v celkové délce 2 820 m. Tato slouží jako dešťová a je na několika místech vyústěná do místních vodotečí a do otevřeného příkopu.
    Povodně v létě roku 1997 zasáhly severní část obce a způsobily zanešení dešťové kanalizace.

   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

    Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním kanalizace se v řešeném období neuvažuje. V řešeném období budou na stokovou síť napojeny kanalizačním výtlakem obce Lobodice, Oplocany a Polkovice.

    Časový harmonogram
    V řešeném období se neuvažuje s výstavbou kanalizace.

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
   ČOV Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  4. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   0,0 11 100,0 11 100,0

   Mapa