Arnoltice - 7110_019_02_05009 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Huzová

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7110_019_02_05009
  Kód obce 597414
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0019.02 Arnoltice 05009 50091
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Arnoltice (615 – 630 m n.m.) jsou místní částí obce Huzová. Sídlo se nachází na jižním okraji okresu Bruntál okolo komunikace Huzová – Rýžoviště . Zástavbou protéká levostranný přítok říčky Sitka.
   Od 1. 1. 2005 obec přešla pod Olomoucký kraj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 150 152 156 118 110 105 103
   přechodně bydlící 30 30 30 30 0 0 0
   celkem 180 182 186 148 110 105 103
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   53 75 104 140 130 125 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   v roce 2007 byly uvedeny do provozu vodovodní řady a vodojem v obci Huzová - místní část Arnoltice. Zdrojem vody je stávající vrt PV-1 umístěný na pozemku p. č. 540/2 v k. ú. Arnoltice u Huzové.
   Stavební objekty:

   • čerpací stanice nad vrtem o výkonu 0,6 l/s
   • výtlačný řad V1 vrt - vodojem v délce 661,91 m, světlost 50 mm
   • vodojem - zemní, 50 m3
   • vodovodní síť Arnoltice:

   Celková délka řadů: 1 519,51 m
   Materiál: PE 50 až 80 mm

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování vododu je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Žádný zdroj není uvažován.

   Časový harmonogram
   –Nepočítá se s výstabou či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v plném rozsahu využívá vlastní místní zdroje vody. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo místní části obce Huzová Arnoltice z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 1,5 m3/den pitné vody.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 130 125 120
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Místní část Arnoltice nemá v současné době vybudovanou žádnou kanalizaci. Výjimku tvoří areál bývalého státního statku, kde je vybudována dešťová kanalizace s vyústěním do Arnoltického potoku.
   Čistění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Arnoltice bude do roku 2020 vybudována oddílná gravitační splašková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do Arnoltického potoka. Nová splašková kanalizace bude položena v celém rozsahu obce. Vzhledem ke konfiguraci terénu a příznivým sklonovým poměrům bude kanalizace gravitační bez čerpacích stanic. Kanalizace bude tvořena páteřní stokou A, do které budou zaústěny vedlejší stoky od odlehlejší zástavby. Celková délka kanalizace bude 1 746 m, profil DN 250.
   Kanalizace bude odvádět splaškové vody na ČOV. ČOV bude mechanicko-biologická kapacity 159 EO.

   Časový harmonogram
   Kanalizace : do roku 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 940,0 11 940,0

  Mapa