Zálesí - 7102_002_05_05796 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Javorník

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK 7102_002_05_05796
  Kód obce 536148
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0002.05 Zálesí 05796 57967
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část města Javorník Zálesí leží ve vzdálenosti cca 4 km jihozápadně od města Javorník proti proudu Javornického potoka, na jeho pravostranném přítoku, Obecním p. Místní část Zálesí je samostatné sídlo vesnického charakteru. Okolní příroda skýtá značné možnosti rekreačního využití. V obci žije necelých 40 stálých obyvatel a lze předpokládat až 100 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).
   Stávající zástavby v obci je rozložena po obou březích Obecního potoka. Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 500 – 700 m.n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 30 30 59 64 67 70
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 30 30 30 59 64 67 70
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   - - - 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Zálesí není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé a rekreační zařízení jsou zásobeni z místních zdrojů – domovní studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel se v Zálesí neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   U obce se nacházejí pouze zdroje, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou tzn. domovní studny. Obcí protéká Obecní potok. V okolních svazích se vyskytuje celá řada pramenů různé vydatnosti, které by bylo možné použít pro zásobování pitnou vod

   Časový harmonogram
   V řešeném období nebude probíhat žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení vody v domovních studnách by bylo nutno pitnou vodu odebírat z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   - - - 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části není vybudována kanalizace, odpadní vody od obyvatel obce jsou odváděny do jímek k vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době zde žije asi necelých 40 obyvatel, v sezóně stoupne počet až na 100 osob. Tyto osoby jsou ubytovány v rekreačních soukromých objektech – chalupách, které jsou situovány po obou březích Javornického potoka. Jelikož se jedná o rozptýlenou zástavbu, nepředpokládá se budování centrální ČOV, lze uvažovat s postupným vybavením objektů domovními čistírnami.

   Časový harmonogram
   V řešeném období nebude probíhat žádná výstavba.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa