Žleb - 7111_009_05_18837 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hanušovice

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7111_009_05_18837
  Kód obce 535532
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0009.05 Žleb 18837 188379
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Administrativně patří obec Žleb pod správu městského úřadu Hanušovice. Jedná se o obyvatelstvem početně velmi malou obec ležící severně od města Hanušovic. Zástavba, výhradně rodinných domků se rozprostírá kolem místní komunikace v obci. Jedná se spíše o rekreační osadu, když počet rekreantů (je jich zde v rekreačních obydlích cca 40 ) převažuje počet stálých obyvatel. V současnosti v obci žije necelých 40 obyvatel, do výhledu se však uvažuje se setrvalým stavem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 26 23 20 37 38 39 40
   přechodně bydlící 40 40 40 40 0 0 0
   celkem 66 63 60 77 38 39 40
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla Žleb (625 - 545 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla a velmi malého počtu obyvatel, včetně rekreantů se s výstavbou veřejného vodovodu ani v budoucnosti neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Žleb není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení vody ve studních, či nedostatku vody ve studních v období sucha budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny – dovozem vody z okolních vodovodů z obcí Vojtíškov, nebo Vysoká, či Vysoké Žibřidovice, popřípadě balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,1 m3/den a na další dny je to 0,3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny domovních čov, septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je řeka Morava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich funkčnost a pravidelné vyvážení.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa