Chromeč - 7111_012_01_05422 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Chromeč

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK 7111_012_01_05422
  Kód obce 569305
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0012.01 Chromeč 05422 54224
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chromeč nalezneme nedaleko obcí Vyšehoří, Postřelmůvek, severozápadně od Postřelmova. Poblíž obce protéká řeka Morava a krajem obce vede silnice I.tř. č.11 na kterou je místní komunikací obec Chromeč napojena. Chromeč je jednou z nejstarších vesnic na Šumpersku, v písemných pramenech je poprvé zmíněna k roku 1353. V obci je vybudována občanská vybavenost a částečně i infrastruktura. V obci v současnosti žije 581 obyvatel, do výhledu se očekává mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 581 586 590 568 580 575 572
   přechodně bydlící 8 8 8 8 0 0 0
   celkem 589 594 598 576 580 575 572
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   515 523 530 545 557 552 549
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci je od roku 1997 vybudován vodovod, který je zásobován pitnou vodou z vodojemu Postřelmůvek 2 x 50 m3 (370,00/367,25 m n.) přes redukční šachtu. Vodojem zásobuje skupinový vodovod Postřelmůvek – Vyšehoří – Chromeč. Celá vodovodní síť je zásobena pitnou vodou z vrtů HV 211 a HV 212 v k.ú. Olšany. Vodovodní řady jsou provedeny z trub PVC DN 100 a 80 v celkové délce zhruba 3.450 m. Vodovod je v majetku i správě obce.
   Dále je v obci využíván vrt Bludovské a.s. pro zásobení střediska živočišné výroby v Chromči s vzdatností 8 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je nově vybudovaný a je vyhovující i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Předpokládá se pouze rozšiřování vodovodní sítě pro navrhovanou zástavbu. Rozšíření vodovodu však nevyžaduje změnu koncepce zásobování .

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Chromeč není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s další výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Olšany. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,0 m3/den a na další dny je to 9,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 545 557 552 549
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V roce 2014 obec Chromeč vybudovala splaškovou kanalizaci s ČOV (1400 EO). Celková délka kanalizačních stok je 4 490 m v profilech DN 250, 300 a 400mm. Splašková kanalizace je gravitační a v některých místech, pro malý sklon, bylo nutné vybudovat tři čerpací stanice. Dále jsou na ČOV přivedeny splaškové vody z obce Postřelmůvek a Vyšehoří. ČOV v Chromči pracuje jako mechanicko-biologická s velkou účinností. Vyčištěné vody z ČOV jsou vyvedeny do řeky Moravy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době jsou plně odkanalizovány do oddílné splaškové kanalizace všechny nemovitosti v obcích Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří. Stávající stav bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 27 590,0 27 590,0

  Mapa