Horní Údolí - 7102_003_03_19314 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Zlaté Hory

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7102_003_03_19314
  Kód obce 597996
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3948
  Zlaté Hory

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0003.03 Horní Údolí 19314 193143
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část města Zlaté Hory - Horní Údolí leží cca 4 km jihozápadně od města Zlaté Hory v hlubokém údolí potoku Olešnice. Zástavba tvoří téměř souvislý pás rozložený po obou březích říčky a podél silnice II/453 Zlaté Hory - Heřmanovice. Zástavba je tvořena převážně objekty rekreačního typu. Předpokládá se, že žije v Horním Údolí přes 200 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreanti ). Stávající zástavba v obci je rozložena v nadmořských výškách 540 – 630 m n. m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 28 27 25 10 9 7 6
   přechodně bydlící 168 177 185 209 210 210 210
   celkem 196 204 210 219 219 217 216
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Horní Údolí není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé a rekreanti jsou zásobeni z místních zdrojů – z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel se v Horním Údolí neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu .

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   U obce se nacházejí pouze zdroje, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou tzn. domovní studny. Obcí protéká Olešnický potok

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení vody v domovních studnách bude nutno pitnou vodu odebírat z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 5
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V katastrálním území obce se nachází CHKO Jeseníky, CHOPAV Jeseníky a ochranné pásmo vodního zdroje.
   V obci není vybudována kanalizace. Jde spíše o obec rekreačního charakteru s 28 trvale bydlícími obyvateli. Chalupy a trvale obydlené domy mají jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se neuvažuje s vybudováním kanalizační splaškové stoky a s vybudováním ČOV.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa