Libina - 7111_017_01_41466 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Libina

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7111_017_01_41466
  Kód obce 539961
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0017.01 Libina 41466 414662
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Libina se svými částmi obce Horní Libina, Dolní Libina a Obědné je nejníže položenou a zároveň největší obcí dnes již bývalého šumperského okresu a je rozprostřena na 2727 ha. Je to obec 8 km dlouhá, táhne se mělkou úžlabinou na úpatí Jeseníků a v dolní části přechází do Hornomoravského úvalu. Obcí protéká říčka Oskava. Zástavba je většinou situována kolem silnice č.446 vedoucí od Šumvaldu směr Šumperk. Písemnými prameny je Libina doložena k roku 1348. V obci je vybudována plná občanská vybavenost, včetně infrastruktury. Je zde rovněž několik rekreačních obydlí a chat s cca 180 rekreanty. Z hlediska počtu obyvatel se do výhledu neuvažuje s nárůstem v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 772 2 781 2 790 2 661 2 669 2 677 2 685
   přechodně bydlící 180 180 180 180 180 180 180
   celkem 2 952 2 961 2 970 2 841 2 849 2 857 2 865
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 140 2 415 2 690 2 550 2 558 2 565 2 573
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancovány společně sídla Libina 7111.017.01.41466 a Dolní Libina 7111.017.02.08283

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci (370 - 268 m n.m.)
   je vybudovaný veřejný vodovod z roku 2005, který je ve vlastnictví a správě obce. Zdrojem je prameniště „Na Berlině“ , které tvoří tři vrtané studny. Vrty jsou napojeny vodojem DTP „Na Berlině“. Vodojem má objem 2x150 m3, s maximální hladinou vody na kótě 330,00 m n.m. Část Horní Libiny nemá veřejný vodovod. Jedná se o cca 32 nemovitostí.
   . V obci je vybudováno cca 24 km vodovodu DN 50 – 100.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu


   V obci je ve výhledu plánováno rozšíření vodovodní sítě o horní tlakové pásmo, které bude zásobeno ze středního tlakového pásma za pomocí zrychlovací ČS, která zajistí potřebný tlak v horní části obce. Celková délka nových vodovodních řadů profilu DN 90 je 1440 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

   V rámci lokality Libina není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou předpokládá se využití stávajících zdrojů vody.

   Časový harmonogram
   Do roku 2020 dostavba zbývající části vodovodu v Horní Libině za pomocí ATS čerpací šachty.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je budován veřejný vodovod, který není součástí žádného systému skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně i balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 14,0 m3/den a na další dny je to 52,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 100 2 250 2 400 2 550 2 558 2 565 2 573
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována jednotná kanalizační síť . Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko- biologickou čistírnu o kapacitě 3460 m3/d situovanou v jižní části obce. Na čistírnu je napojena splašková kanalizace v Libině a splašková kanalizace v Oskavě a Mostkově.
   Celková délka i s přivaděčem z Oskavy je cca 24 000 m. Recipientem vyčištěných odpadních vod je tok Oskava. Vyprodukovaný kal je vyvážen k recyklaci na skládku Spreso Kralice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu   Je navržena kanalizace v horní části obce Horní Libina a několik lokalit kde dojde o prodloužení stávající kanalizace. Jedná se o krátké úseky doplňující stávající kanalizační síť.
   Jedná se o odkanalizování cca 120 EO.
   Oddílná gravitační splašková kanalizace DN 250, délky cca 1 700 m, bude napojena na stávající kanalizaci v Libině.

   Časový harmonogram

   Do roku 2020 uvažováno s dokončením kompletního odkanalizování obce Libina v rámci dokončení odkanalizování poslední části v Horní Libině a dostavbou bočních uliček jak v k.ú Horní Libina, tak v k.ú Dolní Libina.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 500,0 8 300,0 13 800,0

  Mapa