Vojtíškov - 7111_019_06_09018 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Malá Morava

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7111_019_06_09018
  Kód obce 540331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0019.06 Vojtíškov 09018 90182
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Administrativně patří obec Vojtíškov pod správu obecního úřadu Malá Morava. Jedná se spíše o rekreační osadu, která je položena jihovýchodně od Malé Moravy a leží v její těsné blízkosti. Chatová výstavba je rozptýlena a žije v ní cca 268 rekreantů. Do výhledu se předpokládá mírný pokles ve stavu počtu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 115 115 115 115 117 119 121
   přechodně bydlící 268 268 268 268 0 0 0
   celkem 383 383 383 383 117 119 121
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   110 115 120 125 127 129 132
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod ve Vojtíškově (730-530 m n.m.) byl budován v několika etapách od roku 1934. Zdrojem vody jsou prameny nad obcí, které jsou zachyceny v pramenních jímkách. Z nich je voda přivedena do vodojemu 20 m3 (709,00/708,00 m n.m.). S ohledem na velký výškový rozdíl mezi horním a dolním koncem sídla, byla zřízena další dvě tlaková pásma pomocí redukčních zařízení. Vodojem pro toto tlakové pásmo je nad kostelem. Je trubní, smaltovaný o obsahu 23 m3 (642,00/639,00 m n.m.).
   Vodovodní síť je rovněž rozdělena do dvou tlakových pásem a je tvořena původním litinový potrubím a novými řady z PVC o celkové délce zhruba 2 000 m.
   Aktualizace r. 2010:
   Vybudován nový zdroj podzemní vody, včetně akumulace.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající litinovou síť bude nutno postupně zrekonstruovat.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Vojtíškov je navrhováno posílení stávajících zdrojů vody o nový zdroj – vrt z důvodu nedostatečné spolehlivosti dodávky vody ze stávajícího prameniště.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodu se předpokládá v průběhu řešeného období do roku 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,6 m3/den a na další dny je to 1,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 95 100 106
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je řeka Morava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celém sídle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 1 600 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod s kapacitou 42 m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na skládku.
   Aktualizace r. 2010:
   Jednotná kanalizace v délce 400 m nutná výměna a rekonstrukce.
   Náklady: 5 900 000 Kč

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace se předpokládá do r. 2030 dle fin. možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  60,0 5 900,0 5 960,0

  Mapa