Rožmitál - 7102_003_06_19317 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Zlaté Hory

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7102_003_06_19317
  Kód obce 597996
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3948
  Zlaté Hory

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0003.06 Rožmitál 19317 193178
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Osada Rožmitál je místní částí města Zlaté Hory. Osada leží ve vzdálenosti cca 700 m východní směrem od centra Zlatých Hor . Osada tvoří samostatné sídlo. Zástavba v Rožmitále je soustředěna podél místní komunikace a rozkládá se v nadmořských výškách 424 – 445 m.n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 50 50 50 41 39 36 34
   přechodně bydlící 157 159 160 162 162 162 162
   celkem 207 209 210 203 201 198 196
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   90 95 100 105 105 105 105
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V osadě Rožmitál je vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodovodu města Zlaté Hory. Vodovod je majetkem města a provoz zajišťuje společnost Služby města Zlatých Hor a.s. Vodovod tvoří samostatný přiváděcí řad z vodojemu Rochus ve Zlatých Horách.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se předpokládá zachování stávajícího systému.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V lokalitě Rožmitál není uvažováno s žádným zdrojem pro účely úpravy na pitnou vodu

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavby

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Dodávka pitné vody je plně závislá na vodovodu ve Zlatých Horách.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V katastrálním území obce se nachází CHKO Jeseníky, CHOPAV Jeseníky a ochranné pásmo vodního zdroje.
   V obci není vybudována kanalizace. Jde o malou obec s 50 trvale žijícími obyvateli. Počet rekreantů v sezóně ubytovaných je 157. Samostatně umístěný rekreační objekt má vlastní ČOV, ostatní domy mají septiky nebo jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vybuduje se nová splašková stoka v Rožmitále a odpadní vody budou bezproblémově napojeny do ČOV Zlaté Hroy Splašková stoka bude vybudována z trub DN 250 dl. 1,350 m.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 459,0 6 459,0

  Mapa