Písařov - 7111_023_01_12065 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Písařov

  Číslo obce PRVKUK 0023
  Kód obce PRVKUK 7111_023_01_12065
  Kód obce 540650
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0023.01 Písařov 12065 120651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Písařov je nevelká obec v okrese Šumperk ležící při státní silnici č. l/ll mezi Červenou Vodou a Šumperkem. Horopisně patří Písařov do podhůří Jeseníků. Písařov patří mezi nejstarší obce na Štítecku. První písemná zpráva je z roku 1278. K obci patří od roku 1919 osada Bukovice, do té doby samostatná obec. Obec má 266 domů, z toho 184 obydlených trvale. Z celkové výměry obce 1885 ha připadá na Písařov 1500 ha a na Bukovici 385 ha. V rozlehlém písařovském katastru převažují lesy, v bukovském potom orná půda. Obcí protéká Písařovský potok, který se vlévá do říčky Březná a tato dále do Moravské Sázavy. V řešeném období se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel této obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 610 608 605 619 639 660 680
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 610 608 605 619 639 660 680
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   480 510 540 540 557 576 593
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v obci (680 - 515 m n.m.) byl dokončen v roce 1973 a vybudován byl tehdejším MNV v rámci akcí „Z“. Zdrojem vody jsou tři jímací zářezy severovýchodně od obce, z nichž je voda stahována do sběrné jímky a odtud pak teče do odkyselovací jímky. Zde jsou dva mramorové filtry, na kterých je voda zbavována agresivního CO2. V jímce je voda rovněž chlorována a pak odtéká do zemního vodojemu 150 m3 (584,00/580,00 m n.m.). Z vodojemu je obec zásobována rozvodnou sítí z potrubí lPE DN 100 a její celková délka je zhruba 8 690 m. Celý vodovod je gravitační. V roce 2001 byly zbudovány posilovací pramenní jímky v severní části obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla vodou je vyhovující i do budoucna. Do výhledu je nutno uvažovat s postupnou rekonstrukcí vodovodní sítě a s úpravou zdrojů vody – zářezů pro jímání vody. Vzhledem ke klimatickým změnám a s tím související klesající vydatností zdrojů je nutné dobudovat nový vrt v severní části obce (hloubka 60 m, vydatnost 0,4 l/s). Vodovodní řad bude třeba rozšířit v lokalitách s plánovanou zástavbou RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Písařov je uvažován nový zdroj vody (vrt 0,4 l/s) pro zásobování obce pitnou vodou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce jímacích zářezů a přístavba vodojemu: 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,8 m3/den a na další dny je to 6,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 550 580 610
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec nemá v současnosti vybudovaný systém splaškové kanalizace. Dolní část obce je v délce 1388 m odkanalizována jednotnou kanalizaci bez čistírny odpadních vod s výpustním objektem do Písařovského potoka v jižní části obce. Odpadní vody jsou čištěny v septicích, domovních ČOV nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Písařovský potok, v místní části Bukovice potok Čistá.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k roztroušené zástavbě, nepříznivým výškovým a geologickým poměrům a s tím související ekonomickou náročností při stavbě gravitační kanalizaceje uvažováno s výstavbou tlakové kanalizační sítě s domovními čerpacími jímkami. Tlaková splašková kanalizace bude vybudována z PE trubek profilů DN 50 až DN 110 v celkové délce 7 500m. Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod s kapacitou 800 EO. ČOV bude umístěna v jižní části obce v místě stávajícího vyústění jednotné kanalizace.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace a ČOV se předpokládá v letech 2018 - 2020.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  60,0 61 280,0 61 340,0

  Mapa