Adolfovice - 7102_004_01_00175 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bělá pod Pradědem

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7102_004_01_00175
  Kód obce 523917
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3930
  Jeseník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0004.01 Adolfovice 00175 1759
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bělá pod Pradědem leží v údolí říčky Bělé jižně od města Jeseník. Jedná se o typickou rekreační příměstskou obec.
   Obec byla založena kolem 13. století a nevyvíjela se jako celek, který vidíme dnes. Vzniklo zde několik vesnic a osad , které se postupem věku rozrůstali, spojovali a vytvořili údolní obec ležící po obou březích řeky Bělá. Obec tak vznikla administrativním sloučením několika vesnic a osad z nichž nejsevernější Adolfovice navazují přímo na město Jeseník.
   Další ves proti proudu řeky Bělé je Horní a Dolní Domašov. Kolem bočního přítoku Bělé, směrem k Červenohorskému sedlu leží osada Filipovice. Pro nejjižnější část Horního Domašova směrem k sedlu Vidli se vžil název Bělá, který pojmenoval celou obec.
   V současné době tvoří místní části Adolfovice, Domašov a rekreační osada Bělá souvislý sídelní útvar. Místní část Filipovice vytváří samostatný sídelní útvar. Obec Bělá pod Pradědem je centrem celoročního turistického ruchu. Obec leží v ekologicky nenarušeném prostředí a v blízkosti zajímavých míst jako jsou Lázně Jeseník, Lipová Lázně.
   Zástavbou obce prochází silnice I. třídy č. 44 Šumperk – Jeseník. Zástavba v obci je rozložena v nadmořských výškách 470 – 660 m.n.m.
   Místní část Adolfovice navazuje na místní část Jeseníka Bukovice. V Adolfovicích žije přes 50 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreanti). Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 783 787 790 800 820 830 835
   přechodně bydlící 55 55 55 55 0 0 0
   celkem 838 842 845 855 820 830 835
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 760 800 800 800
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Vodovod Bělá pod Pradědem

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Bělá pod Pradědem je vybudován souvislý veřejný vodovod, který zásobuje téměř celou obec pitnou vodou. Jedná se o dvě vodovodní soustavy, které jsou navzájem propojené. K.ú. Domašov u Jeseníka a jižní část k.ú. Adolfovice jsou zásobovány z VDJ Bělská stráň (2 x 100 m3; 605,22 – 600,76) prostřednictvím VS Místní vodovod Bělá pod Pradědem. Zdrojem vody pro VDJ Bělská stráň je prameniště Bělská stráň. Severní část k.ú. Adolfovice je pak zásobována z VDJ Adolfovice (2 x 50 m3; 514,07 – 511,42), ten je možné zásobovat jak z VDJ Bělská stráň, tak z ÚV Adolfovice – VS Skupinový vodovod Jeseník – Mikulovice (VUME - 7102-646865-65138066-1/1). V současné době je využíváno pouze zásobování z ÚV Adolfovice z důvodu klesající vydatnosti VZ Bělská stráň (viz. příloha č. 7, str. 31 - 33). Prostřednictvím VS Místní vodovod Bělá pod Pradědem je možné provizorně také zásobovat severní část k.ú. Bukovice u Jeseníka (obec Jeseník). Vzhledem ke snižující vydatnosti VZ je to však možné po velmi omezenou dobu s ohledem na aktuální vydatnost VZ Bělská stráň. V místních částech Bělá a Filipovice není vybudován souvislý veřejný vodovod. V Adolfovicích se nachází nejvýznamnější VZ pro VS Skupinový vodovod Jeseník - Mikulovice a to odběr povrchové vody ze Šumného a Borového potoka. Vody ze Šumného potoka se jímají pomocí jímacího objektu, který je ve vzdálenosti cca 150 m od ÚV Adolfovice. Jímací objekt je tvořen stupněm, v jehož horní hraně je sběrný žlab opatřený česlemi a za jímacím objektem je umístěn lapák písku. Vody z Borového potoka se jímají podobným způsobem, ale vodu je nutno dopravit do ÚV přiváděcím řadem DN 500 délky 3 600 m. ÚV Adolfovice je dimenzována na Q= 55 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V nejbližším období se předpokládá provedení průzkumného vrtu v lokalitě Borek (k.ú. Domašov; parc. 6884). Nový VZ Borek bude napojen přiváděcím řadem do VDJ Bělská stráň. Dle hydrogeologického posudku je předpokládaná vydatnost VZ cca 3 – 5 l/s.
   V rámci Skupinového vodovodu Jeseník - Mikulovice bude provedena rekonstrukce a intenzifikace ÚV Adolfovice. V dalších fázích je navrženo vybudování samostatného tlakového pásma pro zásobování rekreačních objektů v místníčásti Bělá. Z VDJ Bělská Stráň je navrženo vybudovat 2,7 km rozvodné sítě. Potřebný tlak bude zajištěn pomocí ATS. Dále je navrženo vybudování samostatného tlakového pásma pro zásobování objektů v místní části Filipovice. Je navrženo vybudovat ČS a cca 2,8 km výtlačného řadu do nově vybudovaného VDJ Filipovice a dále cca 1,4 km rozvodné sítě.
   Ve výhledu se předpokládá rozšíření o třetí vodní zdroj pro ÚV Adolfovice, a to o odběr z Keprnického potoka. Dále se na ÚV Adolfovice předpokládá rozšíření akumulace upravené vody na cca 1000 m3 (ze současných 370 m3) pro případy výpadku provozu ÚV, případně výpadek vodního zdroje Křížový vrch.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce se nacházejí VZ, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou a to prameniště Bělská Stráň a odběry povrchové vody z Šumného a Borového potoka. Dále navrhujeme vybudování nového vodního zdroje v lokalitě Borek (k.ú. Domašov) pro možné posílení VZ Bělská stráň, který ztrácí vydatnost.

   Časový harmonogram
   V nejbližším období (2017) se předpokládá provedení průzkumného vrtu v lokalitě Borek (k.ú. Domašov; parc. 6884). V rámci Skupinového vodovodu Jeseník – Mikulovice bude provedena rekonstrukce a intenzifikace ÚV Adolfovice (2017 - 2018). Ve výhledu se předpokládá rozšíření o třetí vodní zdroj pro ÚV Adolfovice, a to o odběr z Keprnického potoka. Dále se na ÚV Adolfovice předpokládá rozšíření akumulace upravené vody na cca 1000 m3 (ze současných 370 m3) pro případy výpadku provozu ÚV, případně výpadek vodního zdroje Křížový vrch.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z prameniště Bělská stráň nebo z ÚV Adolfovice nebude možné zásobovat všechna tlaková pásma a zásobování bude v obou případech limitováno výškovým rozložením jednotlivých tlakových pásem. V případě trvalého poklesu vydatnosti VZ Bělská stráň nebude možné zásobovat pitnou vodou k.ú. Domašov u Jeseníka a jižní část k.ú. Adolfovice. Pokud dojde k posílení VZ Bělská stráň prostřednictvím nově vybudovaného VZ Borek, bude v případě potřeby možné zásobovat v případech havárií a jiných situací prostřednictvím VS Samostatný vodovod Bělá pod Pradědem také část spotřebiště v jižní části k.ú. Bukovice u Jeseníka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 790 800 820 830 835
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový podnik s větším počtem zaměstnanců či produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec leží v CHKO Jeseníky a v CHOPAV Jeseníky.
   V obci je vybudvána splašková gravitační kanalizace. Pravobřežní a levobřežní sběrač je napojen na kanalizaci v Bukovicích, odkud jsou splašky vedeny až do společné ČOV v České Vsi.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace kromě kanalizace v místních částech Filipovice a Bělá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Náklady na vodovod jsou v rámci provozní skupiny Bělá pod Prabědem

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa