Zadní Újezd - 7112_003_04_09262 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Medlov

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7112_003_04_09262
  Kód obce 552372
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0003.04 Zadní Újezd 09262 92622
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Zadní Újezd se nachází severozápadně od města Uničov ve vzdálenosti cca 6 km. Sídlo je mimo hlavních silničních a železničních tras. Recipientem je příkop ústící do Medlovského potoka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 272-291 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 117 119 120 123 128 132 137
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 117 119 120 123 128 132 137
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   91 93 94 99 103 106 110
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Zadní Újezd je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a spravuje jej Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl postaven v letech 1990 – 93 a v současné době je na něj napojeno asi 80 % obyvatel.
   Vodovod má vlastní zdroj vody – bývalou těžební jámu o kapacitě 6 l/s, která se nachází severozápadně od obce Zadní Újezd. Ze zdroje voda čerpána výtlačným řadem DN 100 do zemního vodojemu Medlov 2 x 250 m3 (310,00 – 306,70). Z tohoto VDJ je pak přívodním řadem DN 200 zásobena obec Medlov.
   Rozvodná vodovodní síť v sídle Zadní Újezd je napojena na přívodní řad DN 200 z VDJ Medlov, je zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 100 a zásobuje sídlo v jednom tlakovém pásmu. Délka vodovodní sítě je 960 m.
   Údaje o vodovodu
   délka vodovodní sítě 960 m
   počet přípojek 25 ks
   délka přípojek 230 m
   % napojení 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Zadní Újezd není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V místní části Zadní Újezd je vybudován vodovodní systém, který je součástí vodovodu Medlov Vodovodní systém není napojen na žádný systém skupinového vodovodu.
   V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni z individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Zadní Újezd na první dva dny 0,59 m3/d. Na další dny je to 1,76 m3/d. Pro celou obec Medlov je to na první dva dny 7,7 m3/d. Na další dny je to 23,1 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 115 115 99 103 106 110
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Zadní Újezd jsou vybudované krátké úseky dešťové kanalizace, která je v majetku a správě obce a. Jedná se o úsek kanalizace ze 70. let a z r. 1993. Kanalizace je z betonových trub DN 300, délky cca 300 m, je zaústěna do příkopu vedoucího do Medlovského potoka - je mělce uložena, je ve špatném technickém stavu a je používá se pouze k odvádění dešťových vod.
   V roce 2006 byla vybudována splašková kanalizace s 1 ČS, která je zaústěna do kanalizačního systému Medlova. Voda se čistí na ČOV Medlov (1350 EO).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa