Brníčko - 7112_009_03_17459 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Uničov

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7112_009_03_17459
  Kód obce 505587
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0009.03 Brníčko 17459 174599
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Brníčko se nachází východně od města Uničov ve vzdálenosti cca 1 km. Zástavba sídla přímo navazuje na Uničov. Rozkládá se při komunikaci II/444 Uničov – Brníčko – Šternberk. Severně od zástavby vede žel. trať Uničov – Štarnberk. Recipientem je potok Hlavnice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 235-242 m n.m. Dle údajů poskytnutých zástupci MěÚ Uničov žije v současné době v sídle Brníčko
   Jižně od sídla se nachází prameniště Brníčko, většina zástavby spadá do PHO 2. Středem prochází pásmo CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 310 310 310 344 297 297 297
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 310 310 310 344 297 297 297
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   292 292 292 310 313 267 282
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Brníčko je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku VHS Olomouc a.s. Vodovod provozuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl postaven postupně v letech 1955 - 73 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov (prameniště Haukovice a Brníčko + úpravna vody Šibeník). Z ÚV je voda čerpána do věžového VDJ Šibeník 1 000 m3 (296,70 – 291,57) odkud je zásobeno jednak město Uničov a jednak zemní vodojem Benkov 2 x 1 000 m3 (267,50 – 263,30).
   Rozvodná vodovodní síť Brníčka přímo navazuje na distribuční síť města Uničov a zásobuje sídlo v jednom tlakovém pásmu. Síť je zhotovena z materiálů litina a PE v profilech DN 80 – 250. Délka vodovodní sítě je cca 2100 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Brníčko pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Uničov je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě je uvažováno v severní části sídla, kde je plánovaná výstavba rodinných domů + průmyslová zástavba v blízkosti Uničovských strojíren. Celková délka nových vodovodních řadů bude asi 2 300 m. Výhledově je plánovaná nová lokalita výstavby rodinných domů jižně od silnice Uničov-Brníčko, a v této souvislosti je uvažována výstavba větve vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Brníčko není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Předpokládá se rozšíření vodovodu pro navrhovanou zástavbu, předpoklad realizace během řešeného období.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v místní části Brníčko je součástí skupinového vodovodu Uničov. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množstvý vody v době krizové situace je pro místní část Brníčkov na první dva dny 1,5 m3/d. Na další dny je to 4,6 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   290 290 300 310 313 267 282
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Brníčko je vybudovaná tlaková kanalizace, která odvádí splaškové vody na ČOV Uničov. Byla realizována v r. 1996-97, typ PRESSKAN s čerpacími šachtami. Slouží i k odvedení spl. vod z východní části Uničova a je napojena na stávající kanalizaci města sběrač „B“. Kanalizace je provedena Z trub PE DN 63-90 mm.
   Kanalizační síť je v majetku města.
   Dešťové vody jsou odváděny starou kanalizací do melioračního příkopu Hlavnice.
   Údaje o kanalizaci délka sítě DN 63-90 cca 3000 m počet přípojek 97 ks
   % napojení 94 %

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do stávající tlakové kanalizace v sídle Brníčko bude napojena další větev od uvažované zástavby rodinných domků a průmyslové zástavby u Uničovských strojíren. Celková délka nově navržené kanalizace je 1 350 m. Výhledově je plánovaná nová lokalita výstavby rodinných domů jižně od silnice Uničov-Brníčko, a v této souvislosti je uvažována výstavba nových stok.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po 2030 (příp. před 2030 – dle finančních možností)

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 150,0 3 150,0

  Mapa