Horní Studénky - 7113_005_01_04439 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Horní Studénky

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7113_005_01_04439
  Kód obce 535770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0005.01 Horní Studénky 04439 44393
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje z roku 1353. Obec Horní Studénky jsou horská obec, která se nachází ve vysoko položené úžlabině, na západním okraji kopcovitého terénu Zábřežské vrchoviny 13 km od města Zábřeh na Moravě a 3 km jihovýchodně od Štítů. Obec je položena v nadmořské výšce mezi 460 – 600 m n.m. Rozloha obce je 724 ha. Dle podkladů žije v obci necelých 350 trvale bydlících obyvatel a přes 50 obyvatel s částečným pobytem ve zdejších rekreačních obydlích a chatách. V řešeném období se předpokládá, že tento stav nedozná výraznějších změn.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 350 350 350 339 351 352 355
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 350 350 350 339 351 352 355
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 315 330 305 316 317 319
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé obce byli zásobeni z domovních studní, pouze lokalita nové zástavby rodinných domků a objektů bytovek měla vybudován místní rozvod pitné vody z rPE DN 50 se zdrojem a akumulací 24 m3, vybudovanou v blízkosti levostranného přítoku potoka Nemilky. Kapacita studní byla nedostatečná a kvalita vody neodpovídala ČSN 75 7111.
   V roce 2003 obec začala s budováním veřejného vodovodu v obci. Obecní úřad využil pro zásobování obce pitnou vodou vlastního zdroje, situovaného severozápadně nad zastavěným územím obce. Za účelem zásobování pitnou vodou z vlastního zdroje byl provedení řádný hydrogeologický průzkum, který prokázal vydatnost jímacího území a kvalitu jímané vody. Vydatnost zdroje je 0,8 l/s.
   Vzhledem k výškovému rozdílu je rozvodná vodovodní síť v obci rozdělena na dvě tlaková pásma. Voda je čerpána z vrtu HV ½ 450 do úpravny vody situované u vodojemu. V úpravně vody dochází k filtraci na pískových filtrech a odstranění manganu. Zásobování je řešeno v rámci dvou tlakových pásem. Horní tlakové pásmo je dáno polohou hladiny v řídícím vodojemu 2x25 m3. Dolní tlakové pásmo je dáno přerušovací komorou 20 m3 situovanou nad obecním úřadem.Rozvodná vodovodní síť je provedena z trub PVC, profilů DN 100 a 80 a její celková délka je zhruba 3940 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je vybudovaný veřejný vodovod. Stávající stav zůstane zachován i ve výhledu. Vydatnost stávající ho zdroje výrazně kolísá proto bude nutné vybudovat posilový zdroj. Předpokládá se rozšíření vodovodní sítě pro připojení nové zástavby. V minulosti bylo uvažováno s připojením obce ke skupinovému vodovodu Zábřeh a to ze zemního vodojemu Jedlí 250 m3 (567,00/563,00 m n.m.). Vzhledk k charakteru terénu a vysoké finanční náročnosti není toto řešení pravděpodobné.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Horní studénky bude realizován nový posilový vrt na p.č. 946/10.

   Časový harmonogram
   Vybudování posilového vrtu v roce 2017.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je nově vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,7 m3/den a na další dny je to 5,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 165 330 315 326 327 330
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována splašková kanalizace a čistírnq odpadních vod. Vzhledem ke skutečnosti že se obec Horní Studénky nachází na rozhraní dvou povodí je v obci vybudována gravitační splašková kanalizace s lokálním přečerpáváním odpadních vod z lokality ležící v povodí toku Březná. Celková délka splaškové gravitační kanalizace je 3760 m DN 300. Výtlačné řady z čerpacích stanic jsou provedeny z PVC DN 80 délky 179 m a 300 m. Celkem tedy 479 m.
   Odpadní vody jsou odváděny na místní aktivační čistírnu odpadních vod Fortex. Kapacita čistírny je 52,5 m3/d (350 EO). Vyprodukovaný kal bude využíván v zemědělství. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Nemilka.
   Údaje o kanalizaciSplašková kanalizace a ČOV uvedena do provozu v r.2004.
   celková délka kanalizace: 4 375 m
   materiál a profil hlavních stok: plast, průměr 300 mm
   výtlačné stanice: 4
   typ ČOV: FORTEX AČB 350
   projektovaný počet EO: 350

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  600,0 0,0 600,0

  Mapa