Rohle - 7113_021_01_14042 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Rohle

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7113_021_01_14042
  Kód obce 540871
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0021.01 Rohle 14042 140422
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spádová obec Rohle je tvořena sídelními jednotkami Janoslavice, Nedvězí a Rohle.Obec Rohle se rozprostírá východně od města Zábřeh.Obcí protéká potok Rohlenice.Obytná zástavba je soustředěna především kolem místní komunikace procházející obcí.Dle podkladů se v řešeném období předpokládá spíše mírný pokles ve stavu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 668 667 665 456 461 464 467
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 668 667 665 456 461 464 467
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 433 440 445 450
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (355 - 328 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   I obyvatelé obce trpí v sušších obdobích nedostatkem vody. Obec uvažuje o výstavbě veřejného vodovodu. Obec buduje rybník, od kterého si slibuje zvýšení hladiny spodních vod a tím vylepšení situace v zásobování vodou. Pokud by k zlepšení situace nedošlo, má zemědělské družstvo v obci zdroj kvalitní vody o dostatečné kapacitě a je možnost obecní vodovod na tento zdroj napojit. Dalším zdrojem vody je nově vybudovaný vrt pro u zdravotního střediska. Pak by bylo ještě nutné vybudovat zemní vodojem 2 x 50 m3 (max. hladina na kótě 380,00 m n.m.) a rozvodnou síť v délce zhruba 4 400 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Rohle je uvažován zdroj vody – vrt hl. 30m o vydatnosti 6 -6,5 l/s

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030 . V případě že by došlo ke zhoršení kvality vody ve studních nebo nadále pokračoval úbytek vody v místních zdrojích bude výstavba vodovodu realizována dříve.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality, či kritického stavu vody ve studních, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,2 m3/den a na další dny je to 6,6 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 400
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace, jen dešťovou kanalizaci v celkové délce 1 388 m. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je tok Rohlenice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z plastových trub DN 300 v celkové délce 5 196 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod s kapacitou 160 m3/den. Na ČOV budou rovněž čištěny odpadní vody z Kamenné. Vyprodukovaný kal bude na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace a ČOV se předpokládá s ohledem na ekonomické možnosti. Výstavba kanalizace bude probíhat v závislosti na výstavbě kanalizace Kamenná.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 540,0 27 240,0 36 780,0

  Mapa