Vyšehoří - 7113_025_01_18848 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vyšehoří

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK 7113_025_01_18848
  Kód obce 570095
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0025.01 Vyšehoří 18848 188484
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vyšehoří se rozkládá částečně v údolí Vyšehorského potoka a z větší části na návrší, které jeho činností vzniklo na úpatí kopců západně od obce. Obec leží na předělu mezi východními svahy Zábřežské vrchoviny a rovinou soutoku Moravy a Desné. Zatímco na západě stoupají kopce protkané hlubokými potočními údolími až do pětisetmetrové výšky okolo vrchů „Homole“ (516 m) a „Háječek“ (603 m), na východě obce, směrem k Obci Chromeč klesá nadmořská výška vesměs rovinatých pozemků až na 300 m nadmořské výšky. Obcí prochází jediná silnice, která se napojuje na silnici I. tř. č. I/ 11. Dle podkladů se v řešeném období předpokládá jen velmi malý nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 203 207 210 210 238 245 252
   přechodně bydlící 47 47 47 47 0 0 0
   celkem 250 254 257 257 238 245 252
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   180 188 195 240 272 280 288
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé obce (350 - 317 m n.m.) jsou zásobeni z veřejného vodovodu který je napojen na výtlačný řad z Olšan, jenž je součástí skupinového vodovodu Zábřeh. Vodovod obsahuje rozdělovací šachtu Postřelmůvek, která je na stávajícím výtlačném řadu SV Zábřeh. Odtud vede výtlačný řad do vodojemu Postřelmůvek 2x(50m3 (370,00/367,25 m n.m.), ze kterého jsou rozvedeny vodovodní sítě do jednotlivých obcí. Vodovodní řady v obci Vyšehoří jsou provedeny z trub PVC DN 100 v délce 3 250 m a DN 80 v délce 820 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou napojený na SV Zábřeh je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Vyšehoří není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena žádná výstavba vodovodu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, napojený na SV Zábřeh a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,1 m3/den a na další dny je to 3,3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 240 272 280 288
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V celé obci je vybudována oddílná kanalizační síť. Splašková kanalizace je vybudována z  trub profilu DN 250 v celkové délce zhruba 2 500 m. Pro čištění splaškových odpadních vod je vybudována společná ČOV pro obce Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří s kapacitou 157 m3/den, která je umístěna pod obcí Chromeč. ČOV je aktivační s nitrifikací a denitrifikací, doplněná o objekty hrubého předčištění. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky.
   Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací v délce 780 m. Recipientem odpadních vod je Postřelmovský potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době jsou plně odkanalizovány do oddílné splaškové kanalizace všechny nemovitosti v obcích Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří. Stávající stav bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa