Dolní Těšice - 7101_004_01_16671 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dolní Těšice

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7101_004_01_16671
  Kód obce 552984
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0004.01 Dolní Těšice 16671 166715
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dolní Těšice leží 11 km jihovýchodně od Hranic na mírném svahu zvolna klesajícím k Bečvě. Patří k velmi malým obcím. V současné době mají katastrální výměru 255 ha v nadmořské výšce 332 m, z čehož velkou část zabírají lesy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.
   V obci je evidováno 8 podnikatelských subjektů. V obci je sice minimální občanská vybavenost, není zde škola, školka, pošta, či zdravotní středisko, ale obec má vybudovanou infrastrukturu, je zde vodovod, plyn i dešťová kanalizace. Vzhledem ke stávajícímu vývoji počtu obyvatel se očekává mmírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 38 39 40 67 67 68 68
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 38 39 40 67 67 68 68
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 31 32 32 32 32 32
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Zásobení obce je součástí skupinového vodovodu Kelčsko. Vodovod je v majetku i správě VaK Vsetín. Obec je zásobena z VDJ Strážný 1x250 m3, do kterého je voda přiváděna z VDJ Stráň 1x200 m3. Skupinový vodovod Kelčsko začíná ÚV, odkud se voda čerpá do VDJ Stráň. Z něho jde voda do věžového VDJ Rouské 2x50 m3 a do VDJ Strážný. Z VDJ Strážný jsou zásobeny Horní a Dolní Těšice a také VDJ 2x46 m3 Němetice. Z tohoto VDJ jsou zásobeny Zámrsky a Němetice, které jsou již na okrese Vsetín.
   Z důvodu výstavby nových rodinných domků dojde k rozšíření vodovodní sítě o řady z potrubí lPE, (90, celkové délky 307,5 m. Předpokládaná lhůta výstavby nových řadů se uvažuje v roce 2002 – 2003.
   Stáří a stav vodovodu: 1972, dobrý, 2002 - 2003
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 100, 80, lPE 90

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Dolní Těšice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, nebo rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m3/den a na další dny je to 2,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 29
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace profilu DN 400 - DN 600 v celkové délce 1 150 m. Tato kanalizace je na dvou místech (severní a jižní okraj obce) vyústěna do Hlubockého potoka. Do kanalizace jsou zaústěny dešťové vody a z jednotlivých domků (celkem 25 domů) odpady ze septiků. Kanalizace v obci byla budována v akci „Z“ kolem r. 1975, byly používány betonové a osinkocementové trouby a je vhodná pouze pro odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude vybudována nová kanalizace s ukončením na ČOV. Je uvažována s výstavbou kořenové ČOV případně biologického rybníka.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa