Bobrovník - 7102_011_02_08464 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lipová-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7102_011_02_08464
  Kód obce 540030
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3930
  Jeseník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0011.02 Bobrovník 08464 84646
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Lázní Lipová Borovník leží cca 1 km jihovýchodním směrem od centra místní části Lipová-lázně. Lokalita Borovník tvoří samostatné sídlo rekreačního zaměření. V obci lze předpokládat 320 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů). Zástavba v sídle je rozložena v nadmořských výškách 500 – 514 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 12 12 12 13 15 14 14
   přechodně bydlící 320 320 320 320 320 320 320
   celkem 332 332 332 333 335 334 334
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 87 112 132 132 132 132
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Borovník je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je zásobován z rozvodné sítě Lipová-lázně prostřednictvím PK Sněžná Stráň – 20 m3 (533,82 – 531,63). Vodovod je v majetku společnosti Vak – Vodovody a Kanalizace Jesenicka, a. s., která je současně také provozovatelem celého systému.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v místní části Bobrovník zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V řešené lokalitě není v současné době zdroj, se kterým by bylo uvažováno pro účely úpravy na pitnou vodu.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod je provozně závislý na vodovodu -Lipová-lázně.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 132 132 132 132
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části Bobrovník s 12 trvale žijícími obyvateli a 320 rekreanty je vybudována splašková kanalizace. Kanalizace je v majetku společnosti Vak – Vodovody a Kanalizace Jesenicka, a. s., která je současně také provozovatelem celého systému. Odpadní vody z této části města jsou v současnosti odváděny do kanalizace ve městě Jeseník a následně likvidovány ve stávající ČOV v České Vsi.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa