Ostružná - 7102_013_01_11621 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ostružná

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7102_013_01_11621
  Kód obce 569330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3930
  Jeseník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0013.01 Ostružná 11621 116211
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ostružná leží asi 12 km jihozápadním směrem od města Jeseník. Geograficky i geomorfologicky jde o terén velmi hornatý, přičemž severozápadní část území náleží k Rychlebským horám, jihovýchodní k Hrubému Jeseníku. Osou je údolí řeky Branné. Území je charakteristické rozsáhlými lesními komplexy.
   Zastavěné území tvoří tři prostorově oddělené samostatné celky. Ostružná, Ramzová a Petříkov. Ostružná je jedním z významných center rekreace a cestovního ruchu pro rozsáhlou oblast severní Moravy.
   Zástavbou obce prochází silnice II třída č 369 Hanušovice - Lázně Lipová – Jeseník. Zástavba v obce je rozložena v nadmořských výškách 800 – 680 m n.m. V obci lze předpokládat až 1008 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 107 109 110 128 194 203 213
   přechodně bydlící 1 008 1 106 1 203 1 008 1 008 1 008 1 008
   celkem 1 115 1 215 1 313 1 136 1 202 1 211 1 221
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   690 820 950 1 022 1 082 1 090 1 099
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Ostružná je od roku 1925 vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno
   90 % obyvatel. Vodovod má svůj zdroj v horní části zástavby. Jedná se o jímání svahového pramene o vydatnosti 0,75 l/s. Dne 7.6.2004 bylo vydáno rozhodnutí o změně povoleného odběru na 1,1 l/s, max. na 1,5 l/s. Z prameniště je voda akumulována v zemním vodojemu Ostružná 35 m3 (755 – 754 ) m n.m. Z vodojemu je voda gravitačně rozváděna po obci.
   Vzhledem k značnému množství rekreantů byla vybudována v horní části obce studna, ze které je zásobeno několik objektů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. Z důvodu značného počtu rekreantů je navrženo vybudovaní zdroje v horní části obce. Minimální vydatnost zdroje by měla být 1,2 l/s. Okolí navrhovaného zdroje je značně vodné a lze přepokládat daleko větší vydatnost. Ze zdroje bude voda gravitačně dopravována do nově navrženého vodojemu 50 m3 hl. 762 m n.m. Nový vodojem zvýší celkovou akumulaci vodovodu.
   Rozvodná vodovodní síť bude rozšířena do lokalit, kde nejsou obyvatelé zásobeni z veřejného vodovodu. Celková délka nového vodovodu je 0,6 km.
   V zhledem k předpokládanému značnému nárůstu počtu rekreantů a předpokládanému rozšíření ubytovací kapacity v obci, je výhledově navrženo propojení vodovodu Ostružná s vodovodem Petříkov, kde je dostatečná kapacita zdrojů. Propojení by bylo provedeno 1,35 km dlouhým propojovacím řadem, který by končil v navrhovaném vodojemu 100 m3 situovaném v blízkosti kapličky.
   Nový vodojem vytvoří nové tlakové pásmo a zvýší akumulaci vody pro další rozšíření vodovodu Ostružná.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V obci se předpokládá vybudování nového zdroje o min vydatnosti 1,2 l/s v horní části obce.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba zdroje a vodojemu 50 m3 hl. 762 m n.m. –Předpokládaná výstavba proběhne do roku 2020
   Výstavba vodojemu 100 m3 a přívodního řadu z Petříkova se předpokládá do roku 2020.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Současný vodovod má pouze jeden zdroj, na kterém je závislá dodávka pitné vody. Po navrhovaném rozšíření o nový zdroj a o přivaděč z Petříkova bude možné zásobovat Ostružnou z Petříkova.
   Současné i navrhované zdroje jsou situované v horských úbočích s minimální osídleností.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 80 80 107 107 1 090 1 099
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový závod s větším počtem zaměstnanců či produkující odpadní vody z výroby. Jde spíše o rekreační oblast, proto zde funguje několik hotelů a rekreačních zařízení.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec se nachází v CHKO Jeseníky, CHOPAV Jeseníky a CHOPAV Žamberk - Králíky. V katastrálním území obce se rovněž nachází chráněné území Šerák – Keprník.
   V obci je vybudována od r. 1993 splašková kanalizace DN 250 – 513,5 m, DN 300 – 3.243,5 m, na niž je připojeno 107 obyvatel. Obecní ČOV, která je umístěna v budově, má kapacitu 1.250 EO. Vzhledem ke kolísání počtu rekreantů během roku, kolísá i zatížení ČOV. Na tuto ČOV jsou rovněž napojeny splaškové odpadní vody z obcí Petříkov a části Ramzová.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Branná. Kal je likvidován na skládce. ČOV splňuje požadavky na zbytkové znečištění vypouštěné do toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav je vyhovující, výhledově se chystá rekonstrukce části kanalizace DN 300 (není vodotěsná) v délce asi 1,9 km. Stav ČOV je uspokojivý. Postupně bude nutné rekonstruovat technologické zařízení čistírenských objektů.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 732,0 8 394,0 15 126,0

  Mapa