Petříkov - 7102_013_02_11622 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ostružná

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7102_013_02_11622
  Kód obce 569330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3930
  Jeseník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0013.02 Petříkov 11622 116220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ostružná leží asi 12 km jihozápadním směrem od města Jeseník. Geograficky i geomorfologicky jde o terén velmi hornatý, přičemž severozápadní část území náleží k Rychlebským horám, jihovýchodní k Hrubému Jeseníku. Osou je údolí řeky Branné. Území je charakteristické rozsáhlými lesními komplexy.
   Zastavěné území tvoří tři prostorově oddělené samostatné celky Ostružná, Ramzová a Petříkov. Ostružná je jedním z významných center rekreace a cestovního ruchu pro rozsáhlou oblast severní Moravy.
   Místní část Petříkov je byla v roce 1967 prohlášena rekreační oblastí. Zástavbu obce tvoří z velké většiny rekreační a ubytovací objekty. Po okolních svazích je vybudována celá řada lyžařských vleků. Zástavba obce je rozložena kolem místní komunikace a protékajícího potoku Branná. Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 780 – 760 m n.m.
   V obce lze předpokládat až 521 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 22 25 30 31 33
   přechodně bydlící 521 536 550 521 521 521 521
   celkem 543 558 572 546 551 552 554
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   543 558 572 491 496 496 497
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Petříkov je od roku 1999 vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno
   90 % obyvatel. Vodovod má svůj zdroj v horní části zástavby. Jedná se o jímání svahového pramene o min.vydatnosti 1,75 l/s. Z prameniště je voda akumulována v zemním vodojemu Petříkov 50 m3 (792,81 – 790,66 ) m n.m. Z vodojemu je voda gravitačně rozváděna po obci v rámci jednoho tlakového pásma. Ve vodojemu je osazena AT stanice pomocí které jsou zásobovány objekty situované v blízkosti vodojemu.
   Délka rozvodné sítě v obci je 1,65 km.
   V dolní části obce situovaný rekreační areál VUT Brno, který má vybudován svůj zdroj.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. Vydatnost zdroje umožňuje pokrýt výhledovou potřebu vody pro vlastní Petříkov tak i výhledově dodávat vodu Ostružné.
   Výhledově se předpokládá propojení stávajících vodovodů v Petříkově a Ramzové novým vodovodním přívodním řadem v délce cca 1 000 m včetně armaturní šachty s AT stanicí pro zvýšení tlaku. Stávající vodojem v Ramzové bude odstaven. Tím dojde k posílení vodovodního systému a zásobování pitnou vodou v Ramzové, kde je v současné době zejména v době turistické sezóny nedostatek vody.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V obci se nepředpokládá s žádným novým zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba propojení stávajícího vodovodu z Petříkova do Ramzové se předpokládá do roku 2020.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Současný vodovod má pouze jeden zdroj, na kterém je závislá dodávka pitné vody. V obci je však vybudována celá řada domovních studní. Stávající zdroj vody je však situován na horním konci obce v blízkosti přítoku Branného potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 22 22 546 551 552 554
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový závod s větším počtem zaměstnanců či produkující odpadní vody z výroby. Jde spíše o rekreační oblast, proto zde funguje několik hotelů a rekreačních zařízení.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec se nachází v CHOPAV Žamberk - Králíky. V obci žije trvale 22 obyvatel. V sezóně je nárůst o 521 rekreantů.
   Na obecní splaškovou kanalizaci z let 1990-92 jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Odpadní vody jsou odváděny splaškovou stokou na ČOV Ostružná. Splašková kanalizace je o profilech DN 250 – 332,2 m, DN 300 – 2.722 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se rekonstrukce kanalizace (není vodotěsná) cca 2 km délky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 548,0 10 548,0

  Mapa