Písečná - 7102_014_01_12069 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Písečná

  Číslo obce PRVKUK 0014
  Kód obce PRVKUK 7102_014_01_12069
  Kód obce 540684
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3930
  Jeseník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0014.01 Písečná 12069 120693
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Písečná leží v severním podhůří Hrubého Jeseníku v údolí řeky Bělé. Středem obce prochází státní silnice I.tř./44 Jeseník-Mikulovice-Polsko. Obcí prochází železnice z Jeseníku do Mikulovic.
   Stávající zástavba je na spodním konci obce rovnoměrně rozložena podél silnice a po obou březích řeky Bělé. Zástavba je rozložena ve výškách 380 - 360 m n.m.
   V Písečná žije 29 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů). Do roku 2015 lze předpokládat mírný nárůst počtu obyvatel časově omezeným pobytem na 30.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 880 913 945 880 878 876 873
   přechodně bydlící 29 30 30 30 30 30 30
   celkem 909 943 975 910 908 906 903
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   827 859 890 819 817 816 813
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci je z větší části vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno nebo může být napojeno 90% obyvatel. Vodovod je v majetku společnosti Vak – Vodovody a Kanalizace Jesenicka, a. s., která je současně také provozovatelem celého systému. Vodovod je součástí Skupinového vodovodu Jeseník-Mikulovice. Zástavbou obce prochází přivaděč vody SV Jeseník-Mikulovice z vodojemů Křížový vrch do vodojemu Nová Ves. Na tento přivaděč je odbočným řadem napojen vodojem Písečná 250 m3 (445,01 – 440,99) Z vodojemu jsou gravitačně zásobeny rozvodnou sítí v délce 12,33 km místní části Písečná, Studený Zejf a Chebzí.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. Nadále se předpokládá napojení na SV Jeseník-Mikulovice. Ve výhledu je navrženo rozšířování vodovodní sítě dle ÚP obce a PRVK.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se nadále zachovat zdrojové napojení obce na SV Jeseník-Mikulovice.
   V současné době není uvažováno s žádným zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu v průběhu řešeného období dle finančních možností.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Obec je závislá na dodávce vody z SV Jeseník-Mikulovice. V případě přerušení dodávky bude nutno přistoupit k individuálnímu zásobování pitnou vodou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 900 900 900 900
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Z významnějších průmyslových podniků jsou zde

   • WTC - Ing. Josef Ťulpík – výroba kov. nástaveb a vleků – 50 zaměstnanců
   • IKB Slévárna Písečná – výroba drti a granulátu – 45 zaměstnanců
   • ZD Agroholding Bernartice – mlýn – 31 zaměstnanců
   • Restaurace u Jezera - restaurace a ubytování pro cca 35 osob (výhledově 60 osob)

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je kompletně vybudována splašková kanalizace o profilu DN 300 a 250 v celkové délce 9,388 kmvčetně výtlaku DN 1001 na ČOV Česká Ves. Splašková kanalizace je gravitační. V nejnižším místě je vybudována čerpací stanice ČS1, která odpadní vody přečerpává do ČS2 v jižní části obce a dále na ČOV v katastru obce Česká Ves..

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna případně budou dobudovány další stoky v území určeném k zastavění.

   Časový harmonogram
   Předpokládá se pouze lokální výstavba kanalizačních stok v lokalitách, kde v současné době kanalizace chybí, a to dle finančních možností.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa